Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe – ASYSTENTA w ZRW

DYR. 022-43/13

Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ogłasza konkurs, na stanowisko asystenta w Zakładzie Ryb Wędrownych w Gdańsku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby które spełniają wymogi art. 43 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1. Posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera w zakresie rybactwa;

2. Co najmniej dwuletni okres zatrudnienia na stanowisku inżynieryjno-technicznym w jednostce naukowej;

3. Autorstwo lub współautorstwo co najmniej trzech artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych;

4.  Znajomość problematyki związanej z rybami wędrownymi;

5. Znajomość nowoczesnych technik badawczych, a w szczególności doświadczenie w stosowaniu telemetrii;

6.  Doświadczenia w badaniach prowadzonych na rzekach;

7.  Udział w realizacji projektów badawczych lub wdrożeniowych;

8.   Znajomość języka angielskiego.

 

Wykaz dokumentów  wymaganych od kandydata:

1)       Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko;

2)       CV wraz z opisem dotychczasowych badań i koncepcją pracy naukowej;

3)       Kwestionariusz osobowy;

4)       Odpis dyplomu;

5)       Wykaz publikacji;

6)       Opinia o kandydacie bezpośredniego przełożonego z jednostki naukowej.

      

        Dokumenty należy złożyć:

        Dział ds. Pracowniczych

        Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

        ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 15.05.2013 r.

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora IRS na podstawie  obowiązującego regulaminu. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do dnia 24 maja 2013 r.  O wynikach konkursu każdy z Kandydatów zostanie powiadomiony oddzielnym pismem.

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).