Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe – profesora nadzwyczajnego

DYR. 022-18/2015

Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ogłasza konkurs, na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Do konkursu mogą przystąpić osoby które spełniają wymogi art. 43 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

-          stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie rybactwo;

-         udokumentowany dorobek w zakresie limnologii i inżynierii ochrony wód;

-         udokumentowany dorobek naukowy w zakresie oddziaływania akwakultury na środowisko wodne;

-         uprawnienia eksperta w zakresie rybactwa i ochrony wód powierzchniowych;

-         oświadczenie  o dobrej znajomości języka polskiego i innego  języka nowożytnego.

Wykaz dokumentów  wymaganych od kandydata:

1)       podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu,

2)       życiorys naukowy,

3)       kwestionariusz osobowy,

4)        kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego,

5)       wykaz publikacji,

6)       oświadczenie stwierdzające , że Instytut będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

7)   oświadczenie o następującej treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie   danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji ww. postępowania”.

 

        Dokumenty należy złożyć:

        Dział ds. Pracowniczych

        Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

        ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 17 marca 2015 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  do dnia 30 kwietnia 2015 r.

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Podpisał

Dyrektor Instytutu

Prof. dr hab. Bogusław Zdanowski