Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe –ASYSTENTA

DYR. 022-37/2015

Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ogłasza konkurs, na  stanowisko asystenta w Zakładzie Rybactwa Jeziorowego w Giżycku.

Do konkursu mogą przystąpić osoby które spełniają wymogi art. 43 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina rybactwo;

2. Co najmniej dwuletni okres zatrudnienia na stanowisku inżynieryjno-technicznym w jednostce naukowej o profilu związanym z ichtiobiologią lub rybactwem;

3. Autorstwo lub współautorstwo co najmniej dziesięciu recenzowanych artykułów naukowych w wydawnictwach krajowych lub zagranicznych oraz w monografiach, w tym pięciu dotyczących badań astakofauny;

4. Znajomość podstawowych metod prowadzenia połowu i pomiarów raków;

5. Znajomość metod statystyki matematycznej w badaniach doświadczalnych;

6. Doświadczenie w kierowaniu projektem badawczym (Grant);

7. Doświadczenie, co najmniej pięcioletnie, w prowadzeniu podchowu i rozrodu raków w warunkach kontrolowanych;

8. Biegła obsługa pakietu Office;

9. Prawo jazdy – kategoria B.

 

Wykaz dokumentów  wymaganych od kandydata:

1)      Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko;

2)      CV wraz z opisem dotychczasowych badań;

3)      Kwestionariusz osobowy;

4)      Odpis dyplomu;

5)      Wykaz publikacji;

6)      Opinia o kandydacie bezpośredniego przełożonego z jednostki naukowej.

7)  Oświadczenie o następującej treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie   danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji ww. postępowania”.

 

        Dokumenty należy złożyć:

        Dział ds. Pracowniczych

        Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

        ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn

  Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 14 kwietnia 2015 r.

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2015 r.

  Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Podpisał

Dyrektor  Instytutu

Prof. dr hab. Bogusław Zdanowski