Program Konferencji Wylęgarnia 2010

Pobierz

 

1 września (środa)

 • 15.00 – Początek zakwaterowania uczestników

19.00 – Kolacja (grill)

 

2 września (czwartek)

 

7.00-09.00 – Śniadanie

09.00-09.15 – Powitanie uczestników konferencji

09.15-11.45 – I sesja referatowa

 • 09.15-09.35 – Agata Kowalska, Zdzisław Zakęś - Status ekologiczny rodzimych gatunków ryb występujących w Polsce
 • 09.35-09.55 - Ryszard Kolman – Restytucja jesiotra w Polsce. 
 • 09.55-10.15 – Rafał Kamiński, Jacek Wolnicki - Metody produkcji materiału zarybieniowego strzebli błotnej (Eupallasella percnurus) dla potrzeb aktywnej ochrony gatunku. 
 • 10.15-10.35 – Radosław Kajetan Kowalski, Agata Kowalska, Konrad Ocalewicz - Nowe perspektywy w ochronie zagrożonych gatunków – mrożenie ikry, zarodków i rodzicielstwo zastępcze u ryb.
 • 10.35-10.55 - Stanisław Robak – Rola podchowu narybku węgorza w aktywnej ochronie gatunku.
 • 10.55-11.15 – Joanna Grudniewska, Elżbieta Terach-Majewska, Edward Głąbski, Stefan Dobosz, Andrzej K. Siwicki - Immunoprofilaktyka nieswoista i swoista u tarlaków pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario).

11.15-11.35 Przerwa kawowa

11.35-14.30 – II sesja referatowa

 • 11.35-11.55 - Piotr Hliwa, Sławomir Krejszeff, Jarosław Król, Piotr Gomułka - Pozasezonowy kontrolowany rozród piskorza (Misgurnus fossilis) z zastosowaniem Ovopelu.
 • 11.55-12.15 – Mirosław Szczepkowski, Bożena Szczepkowska, Ryszard Kolman, Iwona Piotrowska - Zastosowanie solowca (Artemia salina) we wstępnym podchowie larw jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus) – wyniki i obserwacje podczas chowu w skali półtechnicznej.
 • 12.15-12.35 – Radosław Kajetan Kowalski, Piotr Hliwa, Beata Irena Cejko, Jarosław Król, Grzegorz Janusz Dietrich, Robert Stabiński, Andrzej Ciereszko - Sztuczny rozród stynki (Osmerus eperlanus) z zastosowaniem nasienia przechowywanego w warunkach chłodniczych.
 • 12.35-12.55 – Elżbieta Brzuska - Badania nad wpływem interakcji pomiędzy stymulatorem owulacji a wiekiem samic na efektywność kontrolowanego rozrodu karpia (Cyprinus carpio).
 • 12.55-13.15 - Zdzisław Zakęś, Mirosław Szczepkowski, Konrad Partyka, Krzysztof Wunderlich, Marek Hopko - Pozasezonowy rozród hodowlanego sandacza (Sander lucioperca).
 • 13.15-13.35 – Katarzyna Dryl, Roman Kujawa, Dorota Juchno, Alicja Boroń, Jan Glogowski, Radosław Kajetan Kowalski - Perspektywy zastosowania rozcieńczalników nasienia w rozrodzie kozy (Cobitis taenia) – poprawa jakości nasienia w warunkach in vitro).
 • 13.35-13.55 - Andrzej Kapusta - Zastosowanie telemetrii w ochronie zagrożonych gatunków ryb.

14.00-15.30 – Obiad

15.30-19.30 – Wycieczka autokarami do Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach k/Giżycka

20.00-01.00 – Uroczysta kolacja przy muzyce na żywo

 

3 września (piątek)


07.00-09.00 – Śniadanie

09.30-11.30 – III sesja referatowa

 • 09.30-09.50 – Dariusz Ulikowski - Wybrane metody produkcji materiału obsadowego raków. 
 • 09.50-10.10 - Jan Mazurkiewicz, Antoni Przybył - Probiotyki i prebiotyki w żywieniu karpia (Cyprinus carpio).
 • 10.10-10.30 - Jakub Wałowski, Rafał Kamiński, Jacek Wolnicki - Postęp w żywieniu młodocianych ryb karpiowatych w warunkach kontrolowanych? Wykorzystanie paszy Aller Performa do podchowu lina (Tinca tinca).
 • 10.30-10.50 - Andrzej Martyniak, Katarzyna Stańczak, Jacek Kozłowski, Bogdan Wziątek, Adam M. Lejk, Piotr Hliwa - Wstępne efekty zarybień sieją (Coregonus lavaretus lavaretus) jeziora Łebsko w latach 2004-2009.
 • 10.50-11.10 - Joanna Nynca, Grzegorz J. Dietrich, Mariola A. Dietrich, Mariola Słowińska, Ewa Liszewska, Halina Karol, Andrzej Martyniak, Andrzej Ciereszko - Charakterystyka świeżego i kriokonserwowanego nasienia siei łebskiej (Coregonus lavaretus)

11.10-11.30 – Przerwa kawowa

11.30-14.30 – Sesja plakatowa

14.30-15.30 – Obiad i zakończenie konferencji

 

Sesja plakatowa

 • Bonisławska Małgorzata, Izabella Smaruj, Joanna Szulc, Krzysztof Formicki - Wpływ zawiesin występujących w wodzie na embriogenezę szczupaka (Esox lucius).
 • Brysiewicz Adam, Krzysztof Formicki, Adam Tański, Aleksander Winnicki, Agata Korzelecka-Orkisz, Joanna Szulc - Melanofory w embriogenezie ryb i wpływ na nie pola magnetycznego.
 • Dziewulska Katarzyna, Adam Rzemieniecki, Józef Domagała - Wstępna ocena jakości nasienia łososia (Salmo salar) z rzek zachodniopomorskich.
 • Fopp-Bayat Dorota, Anna M. Wiśniewska - Analiza genetyczna siei (Coregonus lavaretus) z jeziora Łebsko – zastosowanie mikrosatelitarnego DNA.
 • Grudniewska Joanna, Robert Czerniawski, Krzysztof Goryczko, Józef Domagała - Porównanie tempa wzrostu narybku lipienia (Thymallus thymallus) w warunkach hodowlanych i naturalnych.
 • Hliwa Piotr, Andrzej Martyniak, Jacek Kozłowski, Piotr Gomułka, Jarosław Król, Katarzyna Stańczak, Adam Lejk, Tomasz Bockenheimer, Wojciech Pobłocki - Przyżyciowa ocena dojrzałości samic siei (Coregonus lavaretus f. lavaretus) z jeziora Łebsko w okresie przedtarłowym.
 • Kowalska Agata, Radosław Kowalski, Zdzisław Zakęś, Marek Hopko, Konrad Partyka - Medaka (Oryzias latipes) – modelowy gatunek ryby i perspektywy jego zastosowania w badaniach naukowych prowadzonych w Polsce.
 • Król Jarosław, Sławomir Krejszeff, Piotr Hliwa - Rozwój embrionalny piskorza (Misgurnus fossilis). 
 • Kuźmiński Henryk, Konrad Ocalewicz, Stefan Dobosz - Androgeneza międzygatunkowa pomiędzy pstrągiem źródlanym (Salvelinus fontinalis) i palią alpejską (S. alpinus) oraz ich hybrydami (S. fontinalis × S. alpinus).
 • Lejk Adam M., Grzegorz Radtke, Andrzej Martyniak - Charakterystyka wybranych parametrów gniazd tarłowych troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta) w dorzeczu rzeki Łeby.
 • Łaskawski Michał, Adam Tański, Krzysztof Formicki, Andrzej Sobociński, Agata Korzelecka-Orkisz, Joanna Szulc - Rozwój zarodkowy i próba sztucznego wychowu wylęgu paletki (Symphysodon aequifasciatus Pellegrini, 1903).
 • Martyniak Andrzej, Katarzyna Stańczak, Adam M. Lejk, Jacek Kozłowski, Bogdan Wziątek, Piotr Hliwa - Struktura wiekowa populacji tarłowej siei (Coregonus lavaretus lavaretus) z jeziora Łebsko oraz strefy przyujściowej rzeki Łeby.
 • Robak Stanisław, Piotr Przystawik, Piotr Chmieliński, Robert Stabiński - Jakość narybku szklistego węgorza europejskiego (Anguilla anguilla) sprowadzanego do Polski w celu jego podchowu.
 • Sarosiek Beata, Katarzyna Dryl, Jan Glogowski, Beata Irena Cejko, Adam Rzemieniecki, Radosław Kowalski - System CASA i jego zastosowanie w wyborze optymalnego krioprotektora dla nasienia jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii).
 • Skuza Lidia, Magdalena Achrem, Robert Czerniawski, Józef Domagała - Ocena zmienności genetycznej pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario) i troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta) z Regi, Chojnówki i trzech cieków zlewni Drawy za pomocą markerów mikrosatelitarnych.
 • Szczepkowska Bożena, Mirosław Szczepkowski, Iwona Piotrowska, Michał Kozłowski, Krzysztof Wunderlich - Wpływ żywienia na wzrost i wybrane cechy biometryczne narybku karasia pospolitego (Carassius carassius).
 • Szczepkowska Bożena, Mirosław Szczepkowski, Ryszard Kolman, Iwona Piotrowska - Porównanie wyników chowu jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus) przewożonego do Polski w formie ikry lub larw.
 • Wunderlich Krzysztof, Mirosław Szczepkowski, Michał Kozłowski, Bożena Szczepkowska, Iwona Piotrowska - Porównanie efektów stosowania pasz pływających w podchowie selektów siei (Coregonus lavaretus) w wieku 1+.
 • Wunderlich Krzysztof, Mirosław Szczepkowski, Michał Kozłowski, Bożena Szczepkowska - Wpływ metod podawania paszy oraz modelowania wielkości dobowej dawki pokarmowej na wyniki chowu narybku siei (Coregonus lavaretus).