Ważna publikacja i znaczący wkład naukowy pracownika Instytutu Rybactwa Śródlądowego

Zachęcamy do zapoznania się z efektami badań nad weryfikacją dotychczasowych metod i poprawą dokładności szacowania biomasy (bioobjętości) fitoplanktonu, czyli jednego z najważniejszych elementów biologicznych jakości wody (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r., Dz.U. 2016, poz. 1187 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1187) w ocenie stanu ekologicznego jednolitych części wód zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej. W artykule omówiono istotne przeszkody w uzyskaniu poprawnego szacowania oraz zawarto zalecenia w celu zmniejszenia wystąpienia błędów przeszacowania lub niedoszacowania. Według najnowszych standardów CEN (DIN CEN 16695, 2015) ostatecznie obowiązujące pozostało: 17 (spośród 44) kształtów geometrycznych i odpowiednich wzorów wraz z zastosowaniem współczynników korekcyjnych: „geometric correction factors” oraz „hidden dimension factors”, wpływających na dokładność, precyzję, powtarzalność i odtwarzalność oceny jakości wody/stanu ekologicznego opartej o fitoplankton. Nowa metoda w większości przypadków znacząco ułatwia i przyspiesza wykonanie analizy ilościowej fitoplanktonu, co jest bardzo przydatne podczas badań rutynowych. Szczegółowe informacje znajdują się w: Napiórkowska-Krzebietke A., Kobos J. 2016 Assessment of the cell biovolume of phytoplankton widespread in coastal and inland water bodies. Water Research 104: 532-546. DOI: 10.1016/j.watres.2016.08.016.

Link do artykułu: http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2016.08.016

Wyniki zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Water Research (45 pkt wg MNiSW, IF 5,991; IF5year 6,769), które porusza wszystkie aspekty nauki i technologii, dotyczące jakości wody oraz zarządzania nią na całym świecie, takie jak: procesy uzdatniania wody i ścieków, monitorowanie i ocena jakości wody, badania wód powierzchniowych i gruntowych wraz ze źródłami zanieczyszczeń, limnologia jezior, gospodarka odpadami, rekultywacja środowiska oraz zdrowie publiczne i ocena ryzyka. Artykuł zawiera własne dane, ale koncepcja pracy powstała dzięki zaangażowaniu naszego pracownika (dr inż. Agnieszki Napiórkowskiej-Krzebietke) w ćwiczenie interkalibracyjne: European interlaboratory calibration exercise – CEN (Comité Européen de Normalisation) CEN/TC 230 - Mandate M/424 – Development or Improvement of Standards in Support of the Water Framework Directive – WP 7: Guidance on the estimation of algal biovolume Deutsches Institut für Normung – DIN (Niemiecki Instytut Normalizacji) w Berlinie.