Zawarcie umowy ramowej na zarybienie polskich obszarów morskich zgodnie z ustalonym przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Planem zarybiania polskich obszarów morskich w roku 2020

W wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania zostanie zawarta umowa ramowa, na podstawie której zostaną zawarte umowy wykonawcze pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą wyłonionym w postępowaniu w celu zawarcia umowy ramowej zgodnie z art. 101a ust.1 pkt 1 ustawy Pzp. W dalszej części SIWZ Dostawca określany jest jako Wykonawca.

Wykonawcy mogą złożyć oferty częściowe maksymalnie na 20 części wymienionych w §4 ust. 1 SIWZ (art.36aa ust.5)

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu:

https://miniportal.uzp.qov.pl/.  ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.

Przy składaniu ofert proszę o dokładne zapoznanie się z SIWZ oraz zawartej w nim "Opisem sposobu przygotowania oferty" w § 9

Link do utworzenia Dokumentu JEDZ:

https://espd.uzp.gov.pl/