Przetargi

Sondaż cenowy na najem długoterminowy fabrycznie nowych dwóch samochodów osobowo-terenowych typu Pick-up (S2.)

Zapraszam Państwa do złożenia oferty na zadanie pn. "Najem długoterminowy (24 miesiące) fabrycznie nowych dwóch samochodów osobowo-terenowych typu Pick-up na potrzeby IRŚ w Olsztynie (S2.)"

Pisemną lub elektroniczną ofertę proszę złożyć do dnia 30.04.2020 r. do godz. 12.00 na warunkach określonych w załącznikach.

Dostawa bezzałogowego statku powietrznego wraz z wyposażeniem na potrzeby Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bezzałogowego statku powietrznego wraz z wyposażeniem na potrzeby Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącziku nr 3 do SIWZ DYR.Zam.Publ.-7/2020

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-27, godzina: 10:00

Dostawa żywego narybku węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) o masie od 3 do 10g/szt. pochodzącego z sezonu 2019/2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywego narybku węgorza europejskiego w ilości 2 400 000 osobników, w tym: Część 1 - 1 000 000 osobników, Część 21400 000 osobników o masie jednostkowej od 3 do 10 g/szt. i długości całkowitej ciała poniżej 20 cm, pochodzącego z sezonu 2019/2020, do miejsc zarybienia wskazanych przez Zamawiającego.

Dostawa sprzętu pomiarowego i laboratoryjnego dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu pomiarowego i laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do siwz) z kalkulacją ceny ofertowej (zał. nr 1) oraz projektem umowy (zał. nr 4 do siwz).

Termin składania ofert do 15.04.2020r. - godz. 10:00

Sondaż cenowy na najem długoterminowy fabrycznie nowych dwóch samochodów osobowo-terenowych typu Pick-up

Zapraszam Państwa do złożenia oferty na zadanie pn. "Najem długoterminowy (24 miesiące) fabrycznie nowych dwóch samochodów osobowo-terenowych typu Pick-up na potrzeby IRŚ w Olsztynie"

Pisemną lub elektroniczną ofertę proszę złożyć do dnia 31.03.2020 r. do godz. 11.00 na warunkach określonych w załącznikach.

Dostawa sprzętu telemetrycznego do znakowania ryb dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

DYR.Zam.Publ.-4/2020 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu telemetrycznego do znakowania ryb dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie., zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do siwz) z kalkulacją ceny ofertowej (zał. nr 1a) oraz projektem umowy (zał. nr 4 do siwz).

Dostawa sprzętu telemetrycznego dotyczy projektu PO Węgorze

Zawarcie umowy ramowej na zarybienie polskich obszarów morskich zgodnie z ustalonym przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Planem zarybiania polskich obszarów morskich w roku 2020

W wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania zostanie zawarta umowa ramowa, na podstawie której zostaną zawarte umowy wykonawcze pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą wyłonionym w postępowaniu w celu zawarcia umowy ramowej zgodnie z art. 101a ust.1 pkt 1 ustawy Pzp. W dalszej części SIWZ Dostawca określany jest jako Wykonawca.

Wykonawcy mogą złożyć oferty częściowe maksymalnie na 20 części wymienionych w §4 ust. 1 SIWZ (art.36aa ust.5)

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu:

Przetarg na usługi społeczne

Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej i wynajem sali konferencyjnej oraz organizacja wycieczki tematycznej w celu przeprowadzenia konferencji „Wylęgarnia 2020” w ramach projektu, pn.: „Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych”. Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”.

Dostawa sprzętu telemetrycznego do znakowania ryb dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

DYR.Zam.Publ.-2/2020 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu telemetrycznego do znakowania ryb dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie., zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do siwz) z kalkulacją ceny ofertowej (zał. nr 1a, b) oraz projektem umowy (zał. nr 4 do siwz)

UWAGA : poprawione zostały nazwy części zamówień (również w załacznikach do SIWZ)

1)    Część 1 – dostawa sprzętu telemetrycznego na potrzeby projektu „Zarybianie Polskich Obszarów Morskich”.

Dostawa paszy dla ryb, dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskim)-Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza Olsztynie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paszy dla ryb, dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskim)-Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza Olsztynie., zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do siwz) z kalkulacją ceny ofertowej (zał. nr 1a,b) oraz projektem umowy (zał. nr 4 do siwz). Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwie części.