Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

DYR.Zam.Publ.-19/12 Roboty budowlane - budowa poletka ociekowego (filtracyjnego) na osady wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 162/3 w Borkowie należącej do Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa woj. pomorskie Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.
Załącznik Nr 9 do SIWZ - plan zagospodarowania działki nr 162/3, nie mieszczący się objętościowo jako załącznik na stronie, wyślemy drogą elektroniczną po przysłaniu zapotrzebowania na adres e-mail: lechdoro@infish.com.pl.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-18/12. Dostawa żywego narybku węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) pochodzącego z sezonu 2011/2012 realizowana w ramach Operacji PT. ”Zarybianie w 2012 r. wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

DYR.Zam.Publ.-17/12 Dostawa nadajników telemetrii akustycznej i radiowej w ramach Operacji PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

DYR.Zam.Publ.16/12 - Dostawa pasz dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskie) - Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

DYR.Zam.Publ.-15/12 Dostawa aparatury badawczej oraz sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pt. „Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, (Umowa nr 00004-61724-OR1400001/09/11).

Zamówienie z wolnej ręki - dostawa

DYR.Zam.Publ.-14/12 Sprzedaż i dostawa 2 kg zapłodnionej ikry jesiotra ostronosego Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchill dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie w ramach Projektu pilotażowwgo w zakresie doskonalenia metod chowu i hodowli jesiotra ostronosego oraz eksperymentalnych zarybień, realizowany z Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr Umowy 00005-61724- OR1400003/10/11)

Ogłoszenie o zamówieniu usługa

DYR.Zam.Publ.-11/12 Usługa druku i dostawy czasopism naukowych: „Komunikaty Rybackie” i „Archives of Polish Fisheries” wydawanych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

Ogłoszenie o zamówieniu usługa

DYR.Zam.Publ.-10/12. Usługa druku i dostawa książek i broszur w ramach projektu „Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych” w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Nr umowy 00002-61720-OR1400001/10).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ROBOTY BUDOWLANE

DYR.zam.Publ.-9/12. Roboty budowlano-modernizacyjne (termomodernizacja, wymiana instalacji elektrycznej, remont kotłowni i instalacji c.o.) w budynkach Zakładu Rybactwa Jeziorowego, ul. Rajska 2, 11-500 Giżycko, (woj. warmińsko-mazurskie) Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGA

DYR.Zam.Publ.-8/12 Wykonanie materiałów reklamowych wraz z dostawą w ramach projektu pt.:„Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych”, realizowany w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego(Nr umowy 00002-61720-OR1400001/10)