Przetargi

Zapytanie ofertowe pt. Dostawa hormonów i do kontrolowania rozrodu ryb i anestetyków do usypiania ryb.

Dostawa hormonów i do kontrolowania rozrodu ryb i anestetyków do usypiania ryb na potrzeby  realizacji zadań projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej”  (Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.).

Usługa wyłonienia wykonawców do przeprowadzenia monitoringowych odłowów ichtiofauny jeziornej w 2021 roku.

Usługa wyłonienia wykonawców do przeprowadzenia monitoringowych odłowów ichtiofauny jeziornej w 2021 roku w ramach realizacji przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie (IRS) projektu pn. „Monitoring ichtiofauny jeziornej w latach 2019-2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych” (umowa nr 29/19/F z dnia 08 sierpnia 2019 r).

Dokumenty do przedmiotowego postępowania, zostały zamieszczone na platformie zakupowej pod adresem:

 

Usługa wyłonienia wykonawców do przeprowadzenia monitoringowych odłowów ichtiofauny rzecznej w 2021 roku.

Usługa wyłonienia wykonawców do przeprowadzenia monitoringowych odłowów ichtiofauny rzecznej w 2021 roku w ramach realizacji przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie (IRS) projektu pn. „Monitoring ichtiofauny rzecznej w latach 2019-2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych”

 

Dokumenty do przedmiotowego postępowania znajdują się na stronie:

Dostawa urządzeń hodowlanych do wylęgarni kontenerowych oraz adaptacja i montaż obiegów RAS w modułach kontenerowych na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkuba

Dostawa urządzeń hodowlanych do wylęgarni kontenerowych oraz  adaptacja i montaż obiegów RAS w modułach  kontenerowych na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej” 

(Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.)

 

Zawarcie umowy ramowej II na zarybienie polskich obszarów morskich zgodnie z ustalonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Planem zarybiania polskich obszarów morskich w roku 2021

Nr sprawy 9/2021/PN/IRS 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zawarcie umowy ramowej II na zarybianie polskich obszarów morskich zgodnie z ustalonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Planem zarybiania polskich obszarów morskich w roku 2021. DYR.Zam.Publ.-9/2021

Dostawa wraz z montażem modelowego systemu recyrkulacyjnego do podchowu narybku okonia

 

 

Dostawa wraz z montażem modelowego systemu recyrkulacyjnego do podchowu narybku okonia na potrzeby realizacji projektu pt. „Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia”; akronim: PRO-PERCH; etap I,  umowa o dofinansowanie nr 00002-6521.1-OR1400004/17/20  zawarta w dniu 13.11.2020 r.

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania została zamieszczona na stronie:

Dostawa wraz z wykonaniem zarybienia, żywego narybku węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) o masie od 2 do 10g/szt.

Dostawa wraz z wykonaniem zarybienia, żywego narybku węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) o masie od 2 do 10g/szt. realizowana na potrzeby operacji pt. Monitoring zasobów i zarybienie dorzecza Odry i Wisły węgorzem europejskim Anguilla anguilla (L.) w ramach opracowania i wdrażania środków ochrony i współpracy regionalnej”, w zakresie Priorytetu „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy zawartego w Programie Operacyjnym „ Rybactwo i Morze”.

Dostawa wraz z montażem systemu żywienia ryb i monitoringu parametrów wody.

Dostawa wraz z montażem systemu żywienia ryb i monitoringu parametrów wody na potrzeby na potrzeby realizacji projektu pt.: „Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia”; akronim: PRO-PERCH; etap I; umowa o dofinansowanie nr 00002-6521.1-OR1400004/17/20 zawarta w dniu 13.11.2020 r.

Dokumentacja dla przedmiotowego postępowania została zamieszczona na platformie zakupowej pod linkiem:

https://infish.ezamawiajacy.pl/pn/infish/demand/notice/public/27298/details

Dostawa i adaptacja kontenerów.

Dostawa i adaptacja kontenerów na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej” (Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.).