Klauzula informacyjna RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) informujemy:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn, REGON 000080192, NIP 7390202079, KRS 0000095026, tel. +48 89 524 01 71, email: irs@infish.com.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane m.in.:
budowania pozytywnego wizerunku administratora, prowadzenia strony internetowej i kont w mediach społecznościowych;
zapewnienia właściwej obsługi kancelaryjnej administratora oraz realizacji statutowych zadań.

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane na polecenie administratora danych, między innymi doradztwo prawne, wsparcie systemów informatycznych.

Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie placówki oraz u inspektora ochrony danych.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa. Dobrowolna zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:
do czasu odwołania zgody, w tym zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku;
zgodnie z obowiązującymi w placówce przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji niearchiwalnej;

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje Tomasz Trzciałkowski - inspektor ochrony danych, email: kontakt@idpo.pl, tel. +48511793443.

Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Klauzula informacyjna RODO dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, ze zm.) – dalej RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn, REGON 000080192, NIP 7390202079, KRS 0000095026, tel. +48 89 524 01 71, email: irs@infish.com.pl - jako pracodawca.
 2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Tomasz Trzciałkowski. Z naszym inspektorem ochrony danych możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@idpo.pl lub kierując korespondencję na adres wskazany w poprzednim punkcie.  
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), natomiast inne dane wykraczające poza wskazany zakres, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa pracy: art. 221 i 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.).
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa lub podmioty przetwarzające w imieniu administratora, na postawie zawartej umowy, w tym między innymi: kancelarie prawne i firmy świadczące usługi doradztwa prawnego oraz podmioty  świadczące administratorowi danych usługi informatyczne.
 7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a następnie usunięte, poza przypadkiem związanym z Państwa zatrudnieniem.
 8. Posiadacie Państwo następujące prawa:
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 10. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 11. prawo dostępu do swoich danych;
 12. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 13. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 14. prawo do usunięcia danych osobowych (w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody);
 15. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (w formie i na zasadach określonych na stronie Urzędu pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155)
 16. prawo do przenoszenia danych (w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody)