Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych dla nabywców towarów i usług (klientów)

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie (IRS) informuje Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie pod adresem ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 95026, adres strony internetowej: www.infish.com.pl, e-mail: irs@infish.com.pl, numer telefonu 89 524 10 22, zwany dalej Administratorem;
 2. Zgodnie  z art.158 ust.1 ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych inspektorem ochrony danych został dotychczasowy administrator bezpieczeństwa informacji Elżbieta Józefczyk, tel. 89 524 10 61,   e-mail: e.jozefczyk@infish.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania łączącej Pana/Panią
  z Administratorem umowy sprzedaży/świadczenia usług, do której – jeśli jest pisemna - niniejsza klauzula informacyjna stanowi załącznik. Podstawą prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ochroną danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane osobom świadczącym usługi księgowe i pomoc prawną dla Administratora;  
 5. Pani/Pana dane osobowe będą nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń stron wynikłych z łączącej jej umowy/umów, a w przypadku sporu prawnego nie dłużej niż 3 lata od jego zakończenia lub wyegzekwowania roszczenia zasądzonego lub ugodzonego w takim sporze;
  Takie same okresy przechowywania dotyczą wszystkich kategorii danych;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, niemniej stanowi niezbędny warunek zawarcia umowy z Administratorem;
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.