Operaty rybackie - regulamin opiniowania

REGULAMIN OPINIOWANIA OPERATÓW RYBACKICH W INSTYTUCIE RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO im. Stanisława Sakowicza

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin opiniowania operatów rybackich w Instytucie Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, zwany dalej Regulaminem, określa:

1) skład Zespołu opiniującego operaty rybackie,

2) tryb podejmowania rozstrzygnięć przez Zespół opiniujący operaty rybackie oraz sposób ich dokumentowania,

3) zasady udziału w opiniowaniu uprawnionego do rybactwa lub powołanego przez niego biegłego, a także właściwych miejscowo przedstawicieli urzędów marszałkowskich oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska lub zarządców obszarowych form ochrony przyrody, na które mogą mieć wpływ działania zaplanowane w operacie.

2. Poza przepisami Regulaminu do opiniowania operatów rybackich stosuje się właściwe przepisy ogólne, w szczególności:

1) Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym ( Dz.U. z 2009 r., Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.),
2) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 września 2020 r. w sprawie operatu rybackiego (Dz.U. z dnia 28 września 2020 r., poz. 1661), zwane dalej Rozporządzeniem.

3. Informacje o postępowaniu w sprawach zaopiniowania operatu rybackiego, w szczególności:

1) treść Regulaminu,

2) skład Zespołu opiniującego,

3) wzór wniosku o wydanie opinii,

4) terminy posiedzeń Zespołu opiniującego wraz wykazem opiniowanych operatów,

5) informacje o wysokości opłat z tytułu wydania opinii są zamieszczane na stronie http://infish.com.pl w zakładce OPERATY RYBACKIE.

4. Regulamin jest również udostępniony do wglądu w siedzibie Instytutu w Olsztynie, przy ulicy Oczapowskiego 10, w sekretariacie.

§ 2

Instytut jako jednostka uprawniona do opiniowania operatów rybackich

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia jednostką uprawnioną do opiniowania operatów rybackich jest wyłącznie Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, zwany dalej Instytutem.

§ 3

Wniosek o sporządzenie opinii

1. Wniosek o sporządzenie opinii o operacie rybackim wnioskodawca starający się o uzyskanie uprawnienia do rybactwa lub uprawniony do rybactwa przesyła wraz z operatem rybackim pocztą elektroniczną wyłącznie na adres: operaty.rybackie@infish.com.pl

2. Operat powinien być sporządzony zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia, w tym w szczególności zarówno jego część opisowa i graficzna powinny być sporządzone w formie dokumentu elektronicznego zabezpieczonego przed wprowadzaniem nieuprawnionych zmian, którego cyfrowa postać umożliwia sporządzenie i zamieszczenie jego kopii w systemie informacyjnym gospodarowania wodami prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

§ 4

Umowa o sporządzenie opinii i uiszczenie opłaty jako warunek jej sporządzenia

1. Warunkiem przystąpienia przez Instytut do sporządzenia opinii o operacie jest zawarcie umowy przez wnioskodawcę i Instytut o wykonanie opinii naukowej dotyczącej przesłanego operatu i uiszczenie przez wnioskodawcę opłaty wynikającej z tej umowy. Od momentu spełnienia obu tych warunków Instytut sporządza na piśmie opinię o operacie i ogłasza ją na posiedzeniu wyznaczonym zgodnie z § 6.

2. Umowa zawierana jest w formie dokumentowej w ten sposób, że wnioskodawca przesyła pocztą elektroniczną skan umowy podpisanej przez uprawnioną osobę do Instytutu, a Instytut w ten sam sposób przesyła wnioskodawcy skan umowy uzupełnionej o podpis swego reprezentanta. Możliwe jest także podpisanie egzemplarzy umowy i przesyłanie ich pocztą tradycyjną we wskazanej powyżej kolejności. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 5

Koszty sporządzenia opinii

1. Uzgodniona w umowie o wykonanie pojedynczej opinii opłata powinna odpowiadać kosztom sporządzenia opinii, przy czym nie może przekraczać wysokości przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok ustalenia wysokości tych kosztów.

2. Koszty wykonania opinii zależne są od powierzchni obwodu rybackiego, rodzaju wód stanowiących obwód rybacki (jezioro, rzeka, zbiornik zaporowy) i od liczby jezior/zbiorników/rzek/odcinków rzek wchodzących w skład obwodu.

3. Przedziały kosztów wykonania opinii  określa taryfikator kosztów, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu.

4. Podane w taryfikatorze kosztów maksymalne stawki w ramach danego przedziału kwotowego są stosowane w przypadku obwodów rybackich obejmujących:

1) więcej niż 1 jezioro, lub

2) zbiornik zaporowy, lub

3) więcej niż 1 ciek lub odcinek cieku, lub

4) rzekę lub jej odcinek.

5. W przypadku wnioskodawcy składającego jednocześnie do zaopiniowania więcej niż trzy operaty, koszty każdej opinii mogą być uzgodnione w pobliżu dolnej granicy przedziału kosztów określonej dla każdego z opiniowanych obwodów.

6. W razie konieczności wydania ponownej opinii w sytuacji określonej w art. 6b ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 16.04.1985 r. koszt takiej opinii wynosi 50% opinii pierwotnej.

§ 6

Terminy posiedzeń zespołów opiniujących operaty

1. Opinie końcowe o operacie rybackim Instytut wydaje na posiedzeniu zespołu opiniującego operaty rybackie.

2. Posiedzenia zespołu opiniującego odbywają się w siedzibie Instytutu w Olsztynie lub w formie zdalnej przy użyciu narzędzi informatycznych udostępnionych przez Instytut, przy ulicy Oczapowskiego 10 i wyznaczane są, z zastrzeżeniem ustępów 3 i 6,  na ostatni czwartek każdego miesiąca.

3. Dla wniosków opłaconych w okresie 1-15 października posiedzenia zespołu wyznaczane są na dzień 20 grudnia, a dla wniosków opłaconych w okresie 16-31 października – na dzień 10 stycznia następnego roku.

4. O dacie opłacenia wniosku decyduje data zaksięgowania opłaty na rachunku bankowym Instytutu.

5. Opinia końcowa o operacie rybackim jest zatwierdzana najpóźniej na  posiedzeniu przypadającym na ostatni czwartek drugiego pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wnioskodawcy po złożeniu operatów uiścili zgodne z zawartymi umowami opłaty za sporządzenie opinii; np. dla wniosków opłaconych w styczniu posiedzenie zespołu wyznaczane jest na ostatni czwartek marca, a dla wniosków opłaconych w lutym – na ostatni czwartek kwietnia.

6. W uzasadnionych przypadkach, w tym w szczególności w przypadku dużej liczby wniosków opłaconych w danym miesiącu, dyrektor Instytutu może wyznaczyć dodatkowe terminy posiedzeń w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od uiszczenia przez wnioskodawcę opłaty za sporządzenie opinii. Nowy termin posiedzenia wyznaczany będzie dla wniosków najpóźniej opłaconych.

7. Informacje o terminie posiedzenia zespołu opiniującego oraz wykaz opiniowanych operatów z podaniem nazwy i numeru obwodu rybackiego zamieszczane są na stronie internetowej www.infish.com.pl.

§ 7

Zespół Ekspercki do Opiniowania Operatów Rybackich

1. W Instytucie, uprawnionym do opiniowania operatów rybackich jest Zespół Ekspercki Opiniowania Operatów Rybackich, zwany dalej Zespołem Eksperckim (ZE).

2. Zespół Ekspercki powoływany jest przez Dyrektora Instytutu, z grona pracowników Instytutu posiadających stopień lub tytuł naukowy oraz wiedzę specjalistyczną w zakresie rybactwa i operatów rybackich w drodze zarządzenia, w którym Dyrektor wskazuje Przewodniczącego i Sekretarza Zespołu Eksperckiego.

3. Lista Pracowników Instytutu wchodzących w skład Zespołu Eksperckiego stanowi Załącznik nr 3 do regulaminu.

4. Na pierwszym, po powołaniu Zespołu Eksperckiego posiedzeniu lub w trybie korespondencyjnym w przypadku posiedzenia zdalnego, dokonywany jest wybór dwóch Zastępców Przewodniczącego, spośród członków Zespołu Eksperckiego, będących pracownikami Instytutu.

5. Do obowiązków Przewodniczącego Zespołu Eksperckiego należą w szczególności:

1) organizacja pracy Zespołu Eksperckiego,

2) reprezentowanie Zespołu Eksperckiego na zewnątrz,

3) zwoływanie posiedzeń Zespołu Eksperckiego i przewodniczenie im,

4) wyznaczanie, spośród członków Zespołu Eksperckiego składu Zespołów Opiniujących  Operaty,

5) przedstawianie Dyrektorowi Instytutu sprawozdań rocznych z działalności Zespołu Eksperckiego.

6. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu dłuższej niż 1 tydzień (urlop, zwolnienie lekarskie, wyjazd służbowy), jego funkcje na czas absencji przejmuje upoważniony przezeń na piśmie jeden z dwóch Zastępców.

7. Do obowiązków Sekretarza Zespołu Eksperckiego należy wspieranie organizacyjne Przewodniczącego Zespołu Eksperckiego, w szczególności:

1) prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie opinii o operacie rybackim oraz dołączonych do wniosków operatów rybackich nadesłanych pocztą elektroniczną na adres: operaty.rybackie@infish.com.pl,

2) sporządzanie umowy na wykonanie opinii naukowej dotyczącej przesłanego i zarejestrowanego operatu, wskazanie tytułu i wysokości opłaty wynikającej z umowy, niezbędnej do wystawienia faktury księgowości Instytutu oraz przedstawienie umowy i faktury do podpisu Dyrektorowi Instytutu i przesłanie tych dokumentów do Wnioskodawcy,

3) udzielanie informacji w sprawie o wydanie opinii o operacie rybackim w toku postępowania Wnioskodawcy i stronom postępowania,

4) przygotowywanie informacji niezbędnych do powołania Zespołu opiniującego operat dla Dyrektora Instytutu,

5) prowadzenie rejestru składów zespołów opiniujących wyznaczonych do sporządzenia opinii zarejestrowanych operatów,

6) informowanie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania opinii wyznaczonego do zespołu opiniującego przedstawiciela Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

7) sporządzanie protokołów z posiedzeń zespołów opiniujących oraz Zespołu Eksperckiego.

§ 8

Zespół Opiniujący Operat

1. Dla każdego zarejestrowanego wniosku o sporządzenie opinii o operacie rybackim Przewodniczący Zespołu Eksperckiego wskazuje ekspertów, wraz ze wskazaniem funkcji Członka Zespołu lub Sprawozdawcy, których Dyrektor Instytutu powołuje w skład Zespołu Opiniującego Operat.

2. W skład Zespołu Opiniującego Operat zwanego dalej Zespołem wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu Eksperckiego lub jego zastępca,

2) Członek Zespołu

3) Sprawozdawca

4) Sekretarz

5) przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

3. W posiedzeniach Zespołu, oprócz jego członków i Sekretarza, z zastrzeżeniem, mogą uczestniczyć:

1) wnioskodawca lub powołany przez niego biegły,

2) właściwy miejscowo przedstawiciel:

a) regionalnej dyrekcji ochrony środowiska,

b) urzędu marszałkowskiego,

c) zarządców obszarowych form ochrony przyrody, na które mogą mieć wpływ działania zaplanowane w operacie.

4. Osoby wymienione w ust. 3 pkt 1 i 2, zainteresowane wzięciem udziału w posiedzeniu Zespołu, powiadamiają o tym Przewodniczącego lub Sekretarza Zespołu najpóźniej na 14 dni przed terminem  posiedzenia.

Udział należy zgłosić pocztą na adres operaty.rybackie@infish.com.pl. W zgłoszeniu należy określić nazwę i numer obwodu rybackiego, którego dotyczy operat, w opiniowaniu którego zamierza wziąć udział. Do zgłoszenia należy dołączyć załączyć skan odpowiedniego pełnomocnictwa dla wyznaczonej do udziału w opiniowaniu osoby oraz jej zobowiązanie do zachowania w tajemnicy danych i informacji, w posiadanie których wejdzie w związku z udziałem w opiniowaniu operatu.

5. Głos w sprawach opiniowania operatu przysługuje wyłącznie członkom Zespołu – Przewodniczącemu, Członkowi i Przedstawicielowi GDOŚ.

6. Osoby biorące udział w posiedzeniach Zespołu zobowiązane są do zachowania tajemnicy odnośnie informacji zawartych w opiniowanych operatach rybackich.

7. Przewodniczący współuczestniczy w opiniowaniu operatu zgłaszając uwagi do projektu opinii o operacie przygotowanego przez Sprawozdawcę i głosując nad tym projektem oraz opinią zespołu, a także kieruje postępowaniem dotyczącym wydania opinii o operacie.

8. Członkowie zespołu współuczestniczą w opiniowaniu operatu zgłaszając uwagi do projektu opinii o operacie przygotowanego przez Sprawozdawcę i głosując nad tym projektem oraz opinią zespołu.

9. Sprawozdawca przygotowuje projekt opinii o operacie, ale nie uczestniczy w głosowaniach związanych z wydaniem opinii.

10. Sekretarz zespołu nie bierze merytorycznego udziału w tworzeniu opinii i nie uczestniczy w głosowaniach związanych z jej sporządzeniem, a wykonuje czynności administracyjno-biurowe, w tym prowadzi dokumentację prac zespołu.

11. Wyznaczenie członków zespołu opiniującego operat następuje niezwłocznie po uiszczeniu przez wnioskodawcę przewidzianej w umowie opłaty.

12. Jeżeli w trakcie sporządzania opinii okaże się, że członek zespołu opiniującego nie może brać udziału w jej sporządzaniu, na jego miejsce wyznaczana jest inna osoba.

§ 9

 Wyłączenie z uczestnictwa w zespole opiniującym

1) Członkiem zespołu opiniującego operat nie może być osoba, która:

1. jest małżonkiem wnioskodawcy lub jego krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie albo jest związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wnioskodawcą;

2. jest lub była w ostatnich pięciu latach pracownikiem, współpracownikiem, zleceniobiorcą, przedstawicielem, pełnomocnikiem, udziałowcem albo akcjonariuszem wnioskodawcy bądź członkiem organizacji społecznej występującej jako wnioskodawca w przypadku gdy wnioskodawcą jest okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w skład zespołu nie może wchodzić osoba będąca członkiem tego okręgu;

3. pozostaje z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności,

2) Przed wyznaczeniem do zespołu opiniującego dany operat pracownik składa na piśmie oświadczenie, że nie podlega wyłączeniu z opiniowania danego operatu ze względu na okoliczności wymienione w ust.1. oraz że zobowiązuje się do nieujawniania informacji uzyskanych w toku opiniowania. Wzór tego oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.

3) Złożenie oświadczenia niezgodnego z rzeczywistym stanem rzeczy lub niedochowanie zobowiązania do nieujawniania informacji przez członków zespołu będących pracownikami Instytutu stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, skutkujące możliwością rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

§ 10

Udział w zespole opiniującym przedstawiciela Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

1. Przewodniczący zespołu opiniującego niezwłocznie po podpisaniu  umów o sporządzenie opinii i uiszczeniu opłaty zawiadamia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o konieczności wyznaczenia przedstawiciela do udziału w zespole opiniującym, podając imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wnioskodawcy oraz nazwę i numer obwodu rybackiego, dla którego sporządzono operat do zaopiniowania.

2.Wyznaczony przedstawiciel przed przystąpieniem do czynności, przesyła pocztą elektroniczną przewodniczącemu zespołu oświadczenie, według wzoru będącego Załącznikiem nr 5 do Regulaminu.

§ 11

Sporządzenie projektu opinii przez sprawozdawcę

1. Projekt opinii sporządza członek zespołu opiniującego będący Sprawozdawcą.

2. Sprawozdawca sporządza projekt opinii w terminie 20 dni od uiszczenia przez wnioskodawcę opłaty, o której mowa w § 4 ust.1.

3. Sporządzając projekt opinii sprawozdawca :

1)  sprawdza zgodność informacji podanych w operacie przez wnioskodawcę z  informacjami zawartymi w dokumentach, o których mowa w § 2 ust. 1 i 3 Rozporządzenia;

2)  ocenia celowość założeń operatu w zakresie wykorzystywania produkcyjnych możliwości wód z zachowaniem zasobów ryb w równowadze biologicznej i na poziomie umożliwiającym gospodarcze korzystanie z nich w przyszłości;

3)  przeprowadza ocenę zgodności założeń operatu z wymogami ochrony obszaru Natura 2000 lub pozostałych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1   pkt. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r., w szczególności rozważa, czy gospodarka rybacka prowadzona zgodnie z założeniami operatu może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, uwzględniając skumulowane oddziaływanie z innymi przedsięwzięciami, zwłaszcza w odniesieniu do integralności i spójności tych obszarów.

4) Jeżeli operat nie spełnia co najmniej jednego z kryteriów, o których mowa w ust. 2 sprawozdawca sporządza projekt opinii negatywnej.

5) Projekt opinii powinien spełniać wymagania określone w § 9 Rozporządzenia (z wyjątkiem pkt. 7) oraz zawierać imię i nazwisko sprawozdawcy.

§ 12

Wydanie opinii wstępnej przez cały zespół opiniujący

1. W terminie 20 dni od dnia uiszczenia przez wnioskodawcę uzgodnionej w umowie opłaty sprawozdawca przesyła sporządzony przez siebie projekt opinii pocztą elektroniczną Przewodniczącemu Zespołu i Sekretarzowi.
2. Przewodniczący poddaje projekt opinii pod głosowanie zarządzając głosowanie w sprawie przedstawionej opinii.
3. Rozstrzygnięcia zespołu opiniującego co do treści lub sentencji projektu opinii podejmowane są w drodze w drodze zbierania głosów nadsyłanych sekretarzowi pocztą elektroniczną.
4. Głosowanie zespołu opiniującego jest ważne, jeżeli głos oddadzą wszyscy jego członkowie, z wyjątkiem sekretarza i sprawozdawcy, którzy nie są uprawnieni do głosowania.
5. Rozstrzygnięcia zapadają większością głosów uprawnionych do głosownia członków zespołu.
6. Uprawniony do głosowania członek zespołu opiniującego nie może wstrzymać się od głosu, powinien oddać jednoznaczny głos „za” albo „przeciw”.
Z przeprowadzonego głosowania sekretarz sporządza protokół.
8. Jeżeli w terminie 3 dni od przesłania projektu opinii wszyscy członkowie zespołu oddadzą głos za przyjęciem projektu opinii bez uwag staje się on opinią wstępną całego zespołu.
9. Jeżeli w terminie określonym w ust. 7 choćby jeden z członków zespołu zgłosi uwagi do projektu opinii, przesyłając je wszystkim pozostałym członkom zespołu, Przewodniczący zespołu, zarządza dyskusję i głosowanie nad spornymi uwagami. Dyskusja może być realizowana za pośrednictwem mediów komunikacyjnych.
10. Brak sprzeciwu wobec uwag do projektu opinii albo zaakceptowanie uwag większością głosów zobowiązuje sprawozdawcę do ich uwzględnienia w projekcie opinii w terminie 3 dni.
11. Zaakceptowany zgodnie z ust. 7 lub poprawiony w trybie ust. 8 i 9 projekt opinii staje się opinią wstępną całego zespołu. Opinię tę, opatrzoną dopiskiem „wstępna”, podpisuje przewodniczący zespołu.

§ 13

Wydanie opinii końcowej

1. W celu zapewnienia możliwości wzięcia udziału w opiniowaniu operatu Przewodniczący zespołu przyjętą przez zespół opinię wstępną przesyła wnioskodawcy pocztą elektroniczną najpóźniej w terminie 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

2. Opinia wstępna przesyłana jest także tym przedstawicielom urzędów marszałkowskich oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska lub zarządców obszarowych form ochrony przyrody, o ile zgłosili swój udział w opiniowaniu operatu.

3.Jeżeli posiedzenie ma odbyć się w formie telekonferencji sekretarz zespołu opiniującego najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia, informuje uczestników o sposobie nawiązania łączności.

4. Najpóźniej w terminie 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia podmioty, którym została wysłana opinia, mogą zgłosić pocztą elektroniczną uwagi do opinii. Najpóźniej następnego dnia sekretarz zespołu przesyła zgłoszone uwagi pocztą elektroniczną uprawnionym do głosowania członkom zespołu i sprawozdawcy.

5. W terminie 3 dni od przesłania uwag członkowie zespołu głosują o ewentualnym uwzględnieniu zgłoszonych uwag oraz o tym, czy uwzględnione uwagi wpływają na zmianę sentencji opinii. Zmiany będące skutkiem uwzględnienia uwag wprowadzane są do ostatecznej treści opinii przez sprawozdawcę przed terminem posiedzenia.

6. Na posiedzeniu zespołu przewodniczący lub osoba przez niego wyznaczona przedstawia założenia opiniowanego operatu oraz ogłasza i uzasadnia opinię, podając przyczyny wydania  pozytywnej albo negatywnej opinii, w tym także stanowisko zespołu co do zgłoszonych w trybie ust. 4 uwag.

7. Opinia podpisana przez przewodniczącego zespołu i sygnowana datą posiedzenia staje się opinią końcową i jest przedstawiana dyrektorowi Instytutu w następnym od zamknięcia posiedzenia dniu roboczym, a następnie opatrzona - zgodnie z § 9 pkt 7 Rozporządzenia - oryginalnym podpisem dyrektora Instytutu, przesyłana  jest pocztą tradycyjną wnioskodawcy.

§ 14

Sposób dokumentowania postępowania i podejmowanych rozstrzygnięć

1. Wszelkie oświadczenia (w tym oddanie głosu) członków zespołu opiniującego powinny być składane w formie elektronicznej i przesyłane z adresu poczty elektronicznej członka zespołu, chyba że oświadczenia te składane są podczas posiedzenia w formie tradycyjnej lub telekonferencji do protokołu.

2. Oświadczenia przesyłane pocztą elektroniczną w formie załącznika będącego skanem dokumentu papierowego powinny być opatrzone podpisem osoby sporządzającej zeskanowany dokument oraz powinny być zabezpieczone przed wprowadzeniem nieuprawnionych zmian.

3. Każdy przesyłany w formie elektronicznej dokument powinien być przez jego nadawcę  przesyłany także sekretarzowi zespołu, który odpowiada za przygotowanie i gromadzenie dokumentacji z postępowania.

4. Po zakończeniu postępowania sekretarz zespołu archiwizuje uporządkowaną dokumentację elektroniczną oraz papierową.

§ 15

Stosowanie Regulaminu do opiniowania zmian w operacie rybackim

Postanowienia Regulaminu stosuje się do opiniowania zmian w operacie rybackim dokonywanych na podstawie art. 6a ust. 4 ustawy z dnia 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym.

§ 16

Wejście Regulaminu w życie

Regulamin wchodzi w życie w dniu 26-01-2021 r. i ma zastosowanie do wniosków o opinię o operacie opłaconych po 18-12-2020 r.

 

Dokumenty: