Tryb opiniowania

 

Procedura przyjmowania operatów do zaopiniowania oraz koszty i terminy wykonania opinii:

  1. Warunkiem przystąpienia przez IRS do sporządzenia opinii jest wysłanie przez wnioskodawcę wniosku o sporządzenie opinii oraz operatu rybackiego. IRS sporządza opinię o operacie na piśmie, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania ww. dokumentów. Sporządzenie opinii jest odpłatne i wymaga zawarcia w tym celu stosownej umowy.
  2. Wniosek o sporządzenie opinii o operacie rybackim (Załącznik nr 1 do Regulaminu), wnioskodawca starający się o uzyskanie uprawnienia do rybactwa lub uprawniony do rybactwa przesyła wraz z operatem rybackim pocztą elektroniczną wyłącznie na adres e‑mail: operaty.rybackie@infish.com.pl.
  3. Wnioskodawca we wniosku oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i taryfikatorem kosztów  wykonania opinii na temat operatu rybackiego, i to akceptuje, oraz zobowiązuję się po jej wykonaniu przez IRS, do uiszczenia opłaty z tego tytułu.
  4. Operat powinien być sporządzony zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia, w tym zarówno jego część opisowa, jak i graficzna powinny być sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, zabezpieczonego przed wprowadzaniem nieuprawnionych zmian, którego cyfrowa postać umożliwia sporządzenie i zamieszczenie jego kopii w systemie informacyjnym gospodarowania wodami, prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
  5. W przypadku ujawnienia przez Przewodniczącego lub Sekretarza Zespołu błędów i/lub niejasności w przesłanym operacie, nie umożliwiających rzetelne zaopiniowanie operatu, Sekretarz odsyła Wnioskodawcy operat, celem wprowadzenia stosownych zmian. Właściwie uzupełniony operat, w formie dokumentu elektronicznego, zabezpieczonego przed wprowadzaniem nieuprawnionych zmian wysyłany jest ponownie na adres operaty.rybackie@infish.com.pl. IRS sporządza opinię o operacie na piśmie, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania właściwie uzupełnionego operatu.
  6. Po przesłaniu wniosku i operatu Wnioskodawca zawiera umowę z IRS o wykonanie odpłatnej opinii naukowej dotyczącej operatu. Umowa zawierana jest w formie dokumentowej w ten sposób, że IRS przesyła pocztą elektroniczną skan umowy podpisanej przez osobę uprawnioną, a wnioskodawca w ten sam sposób przesyła IRS skan umowy uzupełnionej o podpis. Możliwe jest także podpisanie wydrukowanych egzemplarzy umowy i przesyłanie ich pocztą tradycyjną we wskazanej powyżej kolejności. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
  7. Uzgodniona w umowie o wykonanie pojedynczej opinii opłata powinna odpowiadać kosztom sporządzenia opinii, przy czym nie może przekraczać wysokości przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok ustalenia wysokości tych kosztów i jest określana przez kierownika uprawnionej jednostki opiniującej w uzgodnieniu z zainteresowaną stroną (Art. 6a ust. 5b Ustawy o rybactwie).
  8. Koszty wykonania opinii zależne są od powierzchni obwodu rybackiego, rodzaju wód stanowiących obwód rybacki (jezioro, rzeka, zbiornik zaporowy) i od liczby jezior/zbiorników/rzek/odcinków rzek wchodzących w skład obwodu.
  9. Przedziały kosztów wykonania opinii określa taryfikator kosztów, stanowiący Załącznik nr 3 do Regulaminu.

10. Podane w taryfikatorze kosztów maksymalne stawki w ramach danego przedziału kwotowego są stosowane w przypadku obwodów rybackich obejmujących:

a) więcej niż 1 jezioro, lub

b) zbiornik zaporowy, lub

c) więcej niż 1 ciek lub odcinek cieku, lub

d) rzekę lub jej odcinek.

11. Opinie o operacie rybackim IRS wydaje na posiedzeniu Zespołu.

12. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie IRS w Olsztynie lub w formie zdalnej przy użyciu narzędzi informatycznych udostępnionych przez IRS. Posiedzenia wyznaczane są, co do zasady na ostatni czwartek każdego miesiąca kalendarzowego. W przypadku, jeżeli wyznaczona data przypadała by na dzień wolny od pracy, posiedzenie zostaje przeniesione na kolejny, dostępny dzień roboczy, przypadający po tym dniu, wynikający z przyjętego harmonogramu opiniowania operatów w IRS.

13. W razie konieczności wydania ponownej opinii, w przypadku określonym w art. 6b ust. 1 Ustawy o rybactwie, wnioskodawca może być zwolniony z opłaty, gdy zakwestionowana opinia sporządzona została w IRS.

14. Informacje o terminach posiedzenia Zespołu opiniującego oraz wykaz opiniowanych operatów, z podaniem nazwy i numeru obwodu rybackiego, zamieszczane są na stronie internetowej IRS - www.infish.com.pl, w zakładce OPERATY RYBACKIE.