STAWPROPLUS

Logo - Rybactwo i Morze
Unia Europejska - Europejski Fundusz Morski i Rybacki

 

Uprzejmie informujemy, że Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie realizuje projekt pt.: “Innowacyjne metody intensyfikacji produkcji ryb w stawach, polegające na optymalizacji wykorzystania istniejącej powierzchni hodowlanej i zastosowaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych, umożliwiających chów perspektywicznych gatunków ryb (łososiowatych, drapieżnych, jesiotrowatych) przy jednoczesnym zachowaniu ekologicznych walorów stawów i ekonomiczno-społecznym wzmocnieniu polskiej akwakultury – STAWPROPLUS" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, działania “Innowacje”

Umowa o dofinansowanie nr 00001-6521.1-OR0700001/17/20 zawarta w dniu 10.06.2020 r.

Skład konsorcjum badawczego:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Gospodarstwo Rybackie Rytwiany Wacław Szczoczarz

Kwota dofinansowania: 5 239 803,49 zł

Okres realizacji operacji: 2020-2023

Cel operacji: Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy

Planowane/przewidywanie wyniki operacji/efekty:

Planowanym efektem operacji jest opracowanie rozwiązań technologicznych, umożliwiających pełniejsze wykorzystanie istniejącego potencjału produkcyjnego tradycyjnych ziemnych stawów rybnych i zwiększenie podaży gatunków ryb o dobrym potencjale rynkowym (pstrągi tęczowe, jesiotry, sandacze).

Działania te powinny umożliwić znaczący wzrost produkcji ryb dodatkowych w stosunku do karpi oraz odchodzenie od sezonowości podaży ryb z tradycyjnych obiektów typu karpiowego, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich prośrodowiskowych i pozaprodukcyjnych walorów ekstensywnej gospodarki stawowej.

Zwiększenie i urozmaicenie oferty produkcyjnej i handlowej tradycyjnych gospodarstw stawowych sprzyjać będzie również wzmocnieniu i rozwojowi infrastruktury społeczno-gospodarczej oraz ochronie i wspieraniu rynku pracy, szczególnie w regionach, w których gospodarka stawowa ma kluczowe znaczenie, a które są w wielu przypadkach obszarami o najwyższym w kraju bezrobociu.