Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia Perca fluviatilis

Logo - Rybactwo i Morze
Unia Europejska - Europejski Fundusz Morski i Rybacki

 

Uprzejmie informujemy, iż Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie został liderem konsorcjum badawczego realizującego projekt zatytułowany „Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia Perca fluviatilis”. Cała operacja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przyznanych w ramach działania 2.1 „Innowacje”, priorytetu 2 „Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy”, wyszczególnionych w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr 00002-6521.1-OR1400004/17/20 zawarta w dniu 13 listopada 2020 roku.

Skład konsorcjum badawczego: Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Kwota dofinansowania: 5 961 988,86 PLN.

Okres realizacji operacji: 2020-2023.

Cel operacji: Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy.

Przewidywane wyniki operacji:

Zamierzeniem projektu jest opracowanie kompleksowej zintensyfikowanej technologii produkcji okonia europejskiego opartej na integracji wychowu narybku w RAS oraz tuczu ryby handlowej w odpowiednio zmodyfikowanych stawach ziemnych.

W tym celu, w ramach projektu, zostaną przeprowadzone niezbędne prace badawczo-rozwojowe obejmujące składowe całej technologii, w szczególności:

  • opracowanie technologii wychowu narybku okonia (o minimalnej masie 5 g) poza sezonem rozrodczym w oparciu o stada tarłowe tego gatunku utrzymywane w stawach ziemnych;
  • opracowanie projektów oraz walidację modelowych systemów RAS służących do intensywnego wychowu narybku okonia w skali pilotażowej;
  • opracowaniu projektu oraz założeń technologicznych związanych z technologią tuczu monokultury okonia w stawach ziemnych.

Ponadto, w celu pozyskania niezbędnych informacji przydatnych dla hodowców zainteresowanych wdrożeniem wypracowanej technologii produkcji, uzyskane dane technologiczne będą uzupełnione o analizę mikro- i makroekonomiczną oraz środowiskową proponowanej innowacyjnej technologii.

W ramach projektu, wszelkie uzyskane i opracowane dane będą nieodpłatnie rozpowszechniane w trakcie dwóch zaplanowanych szkoleń oraz 1 konferencji. Ponadto, na koniec projektu zaplanowane jest wydanie kompleksowego opracowania będącego swoistym poradnikiem hodowcy, który będzie zawierał wytyczne oraz koncepcje wdrożeniowe dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Całość informacji związana z implementacją niniejszego projektu będzie również rozpowszechniana w ramach internetowej kampanii promocyjnej.