Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe – ADIUNKTA

DYR. 021-10/23

 

Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowego Instytutu Badawczego w Olsztynie ogłasza konkurs, na stanowisko adiunkta w Zakładzie Rybactwa Rzecznego w Żabieńcu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi art. 43 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2020, poz. 1383) oraz odpowiadają następującym

Kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. Stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub rolniczych.
 2. Autorstwo lub współautorstwo co najmniej 10 recenzowanych artykułów naukowych w wydawnictwach posiadających IF w ciągu ostatnich 5 lat.
 3. Doświadczenie – potwierdzone dorobkiem naukowym – w badaniach związanych z rybactwem rzecznym, ochrona rzek, renaturyzacją rzek.
 4. Doświadczenie w zakresie analiz statystycznych i modelowych.
 5. Doświadczenie w kierowaniu projektem badawczym.
 6. Dobra znajomość jeżyka angielskiego w mowie i piśmie.
 7. Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego.
 8. Doświadczenie w kierowaniu zespołem.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 1. Kierownictwo, w przynajmniej jednym projekcie lub udział w przynajmniej dwóch projektach o charakterze badań podstawowych (zakończonych bądź będących w trakcie realizacji) związanych z tematyką ochrony rzek.
 2. Komunikatywność.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Uprawnienia elektropołowów.
 5. Prawo jazdy kat B.

 

Zakres zadań:

 1. Przestrzeganie regulaminu pracy i innych unormowań związanych z pracą, zawartych w aktach prawnych o charakterze ogólnym i wewnętrznym.
 2. Wykonywanie i prowadzenie badań w zakresie rybactwa rzecznego, ochrony ekosystemów rzecznych, renaturyzacji  i podobnych.
 3. Zdobywanie finasowania na projekty naukowo-badawcze w Polsce i zagranicą.
 4. Zarzadzanie zespołem studentów i pracowników  technicznych  biorących udział w projektach.
 5. Publikowanie wyników badań w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych.
 6. Współpraca z interesariuszami i propagowanie wyników badań Instytutu.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie do pracy – w przypadku nowego pracownik.
 2. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku będącym przedmiotem konkursu.
 3. CV wraz z opisem dotychczasowych badań.
 4. Kwestionariusz osobowy.
 5. Dokumenty potwierdzające wykształcenie.
 6. Wykaz publikacji.
 7. Opinia o kandydacie bezpośredniego przełożonego jednostki naukowej.
 8. Oświadczenie kandydata:

a) w razie wygrania konkursu Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza-Państwowy Instytut Badawczy będzie jego podstawowym miejscem pracy,
b) korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
c) akceptacji warunków konkursu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Dokumenty należy przesłać na adres e-mail: a.sadowska@infish.com.pl lub na adres:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytutu Badawczy w Olsztynie

Dział ds. Personalnych

ul. Oczapowskiego 10

10-719 Olsztyn

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Rybactwa Rzecznego w Żabieńcu”

Termin składania dokumentów upływa z dniem 31 maja 2023 r. o godz. 15:00.

Liczy się data stempla pocztowego.

 

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora IRS na podstawie obowiązującego regulaminu w składzie:

- prof. dr hab. Jacek Wolnicki Przewodniczący Komisji,
- dr hab. inż.  Piotr Parasiewicz, Profesor IRS,
- prof. dr hab. Arkadiusz Wołos,
- dr hab. inż. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke, Profesor IRS,
- dr inż. Andrzej Kapusta,
- mgr inż. Aneta Sadowska.

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez komisję powołaną przez Dyrektora Instytutu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wynik konkursu będzie znany nie później niż w dniu 20 kwietnia 2023 roku

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.