Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe – ADIUNKTA

DYR. 022-13/21

Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ogłasza konkurs, na  stanowisko adiunkta w Zakładzie Rybactwa Stawowego w Żabieńcu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi art. 43 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2020, poz. 1383) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

 • stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego nauk rolniczych,
 • autorstwo lub współautorstwo artykułów naukowych w czasopismach i wydawnictwach z wykazu  ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, które w ciągu ostatnich 5 lat uzyskały co najmniej 300 punktów, w tym co najmniej 100 punktów jako pierwszy autor lub autor korespondencyjny,
 • kierownik jednego lub wykonawca co najmniej dwóch projektów badawczych,
 • doświadczenie – potwierdzone dorobkiem naukowym – z zakresu genetyki ryb, w tym zwłaszcza genetyki populacyjnej i gatunków cennych pod względem gospodarczym i przyrodniczym, w tym zagrożonych wyginięciem,
 • znajomość obsługi specjalistycznej aparatury i specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w badaniach genetycznych,
 • znajomość technik molekularnych i bioinformatycznych stosowanych w genetyce populacyjnej, w szczególności: technik izolacji DNA z różnych tkanek ryb, zastosowania techniki PCR w powielaniu odcinków DNA, projektowania zestawów markerów mikrosatelitarnych w celu określenia zróżnicowania genetycznego ryb i ich populacji, szacowania zmienności genetycznej populacji ryb na podstawie polimorfizmu długości odcinków DNA, zastosowania technik bioinformatycznych w doborze osobników do rozrodu, zarządzaniu zmiennością genetyczną stad rozrodczych oraz banków kriokonserwowanych gamet,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność obsługi sprzętu komputerowego,
 • chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • udział w życiu naukowym (udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, kursach),
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata

 1. Wniosek o zatrudnienie  na stanowisko będącym przedmiotem konkursu;
 2. CV;
 3. Opis dotychczas realizowanych prac badawczych;
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie;
 5. Wykaz publikacji;
 6. Świadectwa pracy, jeżeli kandydat był uprzednio zatrudniony;
 7. Oświadczenie kandydata:
  - o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  - o akceptowaniu warunków konkursu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu;
  - o tym, że w razie wygrania konkursu Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza będzie jego podstawowym miejscem pracy;
  - deklarację o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej;
  - deklarację o niezwłocznym dostarczeniu oryginałów dokumentów przesyłanych w wersji elektronicznej (w sytuacjach szczególnych).

Dokumenty aplikacyjne określone w ogłoszeniu o konkursie można składać osobiście albo listownie w zaklejonej kopercie, na której powinna znajdować się informacja jakiego konkursu dotyczą.

Dopuszcza się możliwość złożenia kompletu dokumentów w wersji elektronicznej w sytuacjach szczególnych, gdy nie ma możliwości dostarczenia ich w sposób wskazany powyżej. Dokumenty powinny być przesłane na adres Instytutu irs@infish.com.pl w temacie korespondencji należy podać informację jakiego konkursu dotyczy. Komplet dokumentów powinien być przesłany w formie zarchiwizowanej do formatu .zip i zaszyfrowanej. Hasło deszyfrujące powinno być przesłane pocztą elektroniczną w odrębnym e-mailu, z informacją w temacie listu jakiego konkursu dotyczy.

Nie należy składać jako załączników do życiorysu i listu motywacyjnego żadnych oryginałów dokumentów. Wszystkie dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań podanych w ogłoszeniu (z wyjątkiem oświadczeń) należy przekazywać w postaci kopii. Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

Za datę dostarczenia dokumentów aplikacyjnych uznaje się datę wpływu dokumentów do Instytutu, gdzie są rejestrowane w kolejności wpływu. Dokumenty, które wpłyną do Instytutu po terminie nie  będą rozpatrywane.

 

Dokumenty należy złożyć:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 22 maja 2021 r.

 

Przy dokumentowaniu spełnienia niektórych wymagań obowiązują następujące zasady:

1) wykształcenie:

Kandydaci powinni udokumentować, w sposób nie budzący wątpliwości posiadanie wymaganego doświadczenia, załączając kopię dyplomu i innych stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu wykształcenia

2) staż pracy i doświadczenie zawodowe:

Staż pracy należy wykazać przez dołączenie kopii świadectw pracy, a zatrudnienie na innej podstawie niż stosunek pracy oraz doświadczenie zawodowe, w tym wynikające np. ze studiów doktoranckich prze dołączenie stosownych dokumentów potwierdzających te okoliczności.

 

Konkurs  przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu w drodze zarządzenia, w skład której wchodzą:

 • Prof. dr hab. Jacek Wolnicki - Przewodniczący Komisji
 • Prof. dr hab. Arkadiusz Wołos
 • Dr hab. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke
 • Mgr Elżbieta Józefczyk - Sekretarz

 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  22 czerwca 2021 r.

 Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.