Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe - ADIUNKTA

DYR. 022-61/20

Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ogłasza konkurs, na  stanowisko adiunkta w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi art. 43 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2020, poz. 1383) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych,
 2. Autorstwo lub współautorstwo co najmniej 10 recenzowanych artykułów naukowych w wydawnictwach posiadających IF w ciągu ostatnich 5 lat,
 3. Doświadczenie - potwierdzone dorobkiem naukowym - w badaniach związanych z biotechniką rozrodu ryb w warunkach kontrolowanych, kriokonserwacją gamet ryb, gonadogenezą oraz manipulacjami płcią pod kątem produkcji organizmów jednopłciowych,
 4. Obsługa specjalistycznego oprogramowania badawczego, w tym oprogramowania do komputerowej analizy ruchu plemników CASA i oprogramowania wykorzystywanego do funkcjonowania GIS,
 5. Przynajmniej trzy letnie doświadczenie w kierowaniu projektem,
 6. Dobra znajomość języka polskiego,
 7. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 8. Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego,
 9. Znajomość zasad ewaluacji naukowej za lata 2017-2021
 10. Uczestnictwo w projektach o charakterze badań podstawowych (zakończonych lub będących w trakcie realizacji), związanych m.in. z: utrzymywaniem w warunkach kontrolowanych a następnie wykorzystywaniem do rozrodu stada podstawowego ryb i wpływem fotoperiodu na fizjologię rozrodu; kanibalizmem w podchowach; udomowieniem ryb,
 11. Komunikatywność,
 12. Umiejętność pracy w zespole,
 13. Prawo jazdy – kategoria B,
 14. Umiejętność pracy pod presją czasu,
 15. Deklaracja reprezentowania dziedziny nauk rolniczych, dyscyplina: zootechnika i     rybactwo.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata

 1. Podanie o przyjęcie do pracy – w przypadku nowego pracownika;
 2. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku będącym przedmiotem konkursu;
 3. CV wraz z opisem dotychczasowych badań;
 4. Kwestionariusz osobowy;
 5. Dokumenty potwierdzające wykształcenie;
 6. Wykaz publikacji;
 7. Opinia o kandydacie bezpośredniego przełożonego jednostki naukowej;
 8. Oświadczenie kandydata:
  - że w razie wygrania konkursu Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza  będzie jego podstawowym miejscem pracy,
  - o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  - o akceptacji warunków konkursu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dokumenty należy złożyć:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach”

Termin składania dokumentów upływa z dniem  24 listopada 2020 r. (decyduje data wpływu do IRS).

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora IRS na podstawie obowiązującego regulaminu w składzie:

 • Prof. dr hab. Jacek Wolnicki - Przewodniczący Komisji
 • Prof. dr hab. Zdzisław Zakęś
 • Dr hab. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke
 • Dr hab. Stefan Dobosz, prof. instytutu
 • Dr inż. Andrzej Kapusta
 • Mgr Elżbieta Józefczyk

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 grudnia 2020 r.

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.