Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe - ADIUNKTA

DYR. 022-2/21

Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ogłasza konkurs, na  stanowisko adiunkta w Zakładzie Ichtiopatologii i Ochrony Zdrowia Ryb

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi art. 43 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2020, poz. 1383) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych, dyscyplina weterynaria, specjalność choroby ryb,
 2. Ukończone studia I stopnia na kierunku rybactwo lub oceanografia lub studia podyplomowe „Ichtiologia i akwakutura”
 3. Autorstwo lub współautorstwo co najmniej 10 recenzowanych artykułów naukowych w wydawnictwach posiadających IF w ciągu ostatnich 5 lat,
 4. Posiadanie uprawnień dla osób planujących doświadczenia, wykonujących procedury i uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach,
 5. Doświadczenie – potwierdzone dorobkiem naukowym – w badaniach związanych z diagnostyką, profilaktyką i terapią chorób ryb,
 6. Doświadczenie w zakresie diagnostyki chorób bakteryjnych i wirusowych ryb,
 7. Posiadanie wiedzy z zakresu badań immunologicznych potwierdzone publikacjami,
 8. Dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem,
 9. Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego,
 10. Deklaracja reprezentowania dziedziny nauk rolniczych, dyscyplina: zootechnika i    rybactwo.
 11. Uczestnictwo w projektach o charakterze badań podstawowych lub aplikacyjnych (zakończonym lub będącym w trakcie realizacji), związanych m.in. z ochroną zdrowia ryb,
 12. Udział w życiu naukowym (udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, kursach, wyróżnienia),
 13. Chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 14. Komunikatywność,
 15. Umiejętność pracy w zespole,
 16. Dobra organizacja pracy,
 17. Umiejętność pracy pod presją czasu.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata

 1. Podanie o przyjęcie do pracy – w przypadku nowego pracownika;
 2. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku będącym przedmiotem konkursu;
 3. CV wraz z opisem dotychczasowych badań;
 4. Kwestionariusz osobowy;
 5. Dokumenty potwierdzające wykształcenie;
 6. Wykaz publikacji;
 7. Opinia o kandydacie bezpośredniego przełożonego jednostki naukowej;
 8. Oświadczenie kandydata:
  - że w razie wygrania konkursu Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza  będzie jego podstawowym miejscem pracy,
  - o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  - o akceptacji warunków konkursu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Dokumenty należy złożyć:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ichtiopatologii i Ochrony Zdrowia Ryb w Żabieńcu”

Termin składania dokumentów upływa z dniem  09 lutego 2020 r. (decyduje data wpływu do IRS).

 

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora IRS na podstawie obowiązującego regulaminu w składzie:

 • Prof. dr hab. Jacek Wolnicki - Przewodniczący Komisji
 • Prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki
 • Prof. dr hab. Arkadiusz Wołos
 • Dr hab. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke
 • Dr inż. Andrzej Kapusta
 • Mgr Elżbieta Józefczyk

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 marca  2021 r.

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.