Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe: asystent (Pieczarki, warmińsko-mazurskie)

Do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowego Instytutu Badawczego w Olsztynie poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

Asystenta

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych/ Pieczarki

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy w Olsztynie jest jednostką naukowo-badawczą, od ponad 70 lat ściśle związaną w zakresie swoich kompetencji z rybacką gospodarką śródlądową. Wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa. Realizuje szereg projektów krajowych i międzynarodowych.

Zasadniczym celem badań Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych jest prowadzenie badań naukowo- badawczych związanych z doskonaleniem rozrodu i podchowu różnych gatunków ryb w systemach RAS. W prowadzonych przez Zakład badaniach można wyodrębnić następujące podstawowe zadania: doskonalenie metod sztucznego rozrodu (tarło pozasezonowe i w naturalnym terminie) ryb jesiotrowatych i drapieżnych, opracowywanie technik chowu materiału zarybieniowego (ryb drapieżnych) i ich weryfikacja w skali technicznej. W Zakładzie utrzymywane są również stada tarłowe cennych gatunków ryb w warunkach kontrolowanych (jesiotra ostronosego, suma, sandacza).

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Pracownik na tym stanowisku będzie odpowiedzialny za:  

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych,
 • udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia),
 • opracowywanie wniosków grantowych oraz ubieganie się o środki budżetowe i pozabudżetowe na badania naukowe,
 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskiwania kolejnego stopnia lub tytułu naukowego,
 • czynne uczestniczenie w pracach organizacyjnych Zakładu/Instytutu,
 • przestrzeganie regulaminu pracy i innych unormowań związanych z pracą, zawartych w aktach prawnych o charakterze ogólnym i wewnętrznym.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

Konieczne

 • stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w dziedzinie zootechnika i rybactwo lub ekonomia,
 • autorstwo lub współautorstwo w całym dorobku co najmniej 50 pkt, w czasopismach i wydawnictwach z wykazu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,
 • doświadczenie - potwierdzone dorobkiem naukowym – w badaniach związanych z żywieniem ryb,
 • obsługa urządzeń do produkcji pasz komponowanych dla ryb w tym ekstrudera,
 • obsługa urządzeń NIR do analizy komponentów paszowych,
 • bilansowanie i tworzenie receptur pasz dla ryb,
 • doświadczenie w kierowaniu projektem badawczym i rozwojowym,
 • wykonawca w projekcie badawczym,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność obsługi sprzętu komputerowego,
 • obsługa oprogramowania statystycznego STATISTICA,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń: wykonujących procedury oraz uśmiercanie zwierząt wykorzystywanych w procedurach.

Dodatkowe:

 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Co oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w Instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym,
 • ciekawą i rozwijającą pracę w Instytucie o stabilnej pozycji naukowo-badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji,
 • stabilne środowisko pracy,
 • mieszkanie służbowe.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • C-V i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenia
   - o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
   - że w razie wygrania konkursu Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza będzie jego podstawowym miejscem pracy,
   - o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do 30.04.2024 r.,
 • decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do Instytutu,
 • miejsce składania dokumentów:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
 - Państwowy Instytut Badawczy w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 10
10-719 Olsztyn
Dział Personalny
(z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Hodowli Ryb Jesiotrowatych)

lub na adres email: a.sadowska@infish.com.pl

 

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy w Olsztynie zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru lub konkursu bez wyłonienia kandydata.

Klauzula zgody kandydata do pracy

 

 

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora IRS-PIB na podstawie obowiązującego regulaminu w składzie:

 - prof. dr hab. Jacek Wolnicki  - Przewodniczący Komisji,
 - prof. dr hab. Zdzisław Zakęś,
 - dr hab. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke, profesor Instytutu,
 - dr inż. Andrzej Kapusta,
 - mgr inż. Iwona Piotrowska,
 - mgr inż. Aneta Sadowska.

 

 Wzór oświadczenia

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PRACY W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie – Państwowy Instytut Badawczy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ochroną danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

• Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie – Państwowy Instytut Badawczy.

 

…………………………………………………….

 (data i czytelny podpis kandydata)