Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe: asystent (warmińsko-mazurskie)

Do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Olsztynie poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

 

Asystenta

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Zakład Rybactwa Stawowego/ Olsztyn

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką naukowo-badawczą, od ponad 70 lat ściśle związaną w zakresie swoich kompetencji z rybacką gospodarką śródlądową. Wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa. Realizuje szereg projektów krajowych i międzynarodowych.

Zasadniczym celem badań Zakładu Rybactwa Stawowego jest prowadzenie badań naukowo- badawczych związanych z doskonaleniem metod chowu i hodowli ryb z uwzględnieniem ich zmienności genetycznej.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Pracownik na tym stanowisku będzie odpowiedzialny za:  

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych,
 • udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia),
 • opracowywanie wniosków grantowych oraz ubieganie się o środki budżetowe i pozabudżetowe na badania naukowe,
 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskiwania kolejnego stopnia lub tytułu naukowego,
 • czynne uczestniczenie w pracach organizacyjnych Zakładu/Instytutu,
 • przestrzeganie regulaminu pracy i innych unormowań związanych z pracą, zawartych w aktach prawnych o charakterze ogólnym i wewnętrznym.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

Konieczne

 • stopień naukowy doktora nauk biologicznych w zakresie biologii, fizjologii zwierząt,
 • autorstwo lub współautorstwo co najmniej 5 recenzowanych artykułów naukowych w wydawnictwach posiadających IF w ciągu ostatnich 5 lat,
 • posiadanie uprawnień dla osób planujących doświadczenia, wykonujących procedury i uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach,
 • doświadczenie – potwierdzone dorobkiem naukowym – w badaniach związanych z badaniami genetycznymi ryb,
 • doświadczenie oraz posiadanie wiedzy z zakresu technik biologii molekularnej, m.in.: izolacji DNA i RNA, PCR,  real-time PCR, genotypowania, cytometrii przepływowej,
 • doświadczenie w obsłudze urządzenia Applied Biosystems 3130 Genetic Analyser oraz ustalania genotypów ryb za pomocą automatycznego kapilarnego sekwenatora DNA,
 • znajomość narzędzi bioinformatycznych, tj. TargetScan, Blast i Ensembl,
 • znajomość edytorów tekstowych, graficznych i kalkulacyjnych pakietu MS Office oraz statystycznych (GraphPad, Statistica),
 • dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem,
 • umiejętność obsługi sprzętu komputerowego,
 • deklaracja reprezentowania dziedziny nauk rolniczych, dyscyplina: zootechnika i rybactwo.

 

Dodatkowe:

 • uczestnictwo w projektach finansowanych ze środków ARiMR i innych źródeł, w ramach których prowadzone są badania nad szacowaniem zmienności genetycznej ryb,
 • chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Co oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w Instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym,
 • ciekawą i rozwijającą pracę w Instytucie o stabilnej pozycji naukowo-badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • stabilne środowisko pracy.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • podanie o przyjęcie do pracy – w przypadku nowego pracownika,
 • wniosek o zatrudnienie na stanowisko będące przedmiotem konkursu,
 • CV wraz z opisem dotychczasowych badań,
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • wykaz publikacji,
 • opinia o kandydacie bezpośredniego przełożonego z jednostki naukowej,
 • oświadczenie kandydata:
  • że w razie wygrania konkursu Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – PIB będzie jego podstawowym miejscem pracy,
  • o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • Klauzulę zgody kandydata do pracy

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do 12.06.2024 r.,
 • decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do Instytutu,
 • miejsce składania dokumentów: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza-Państwowy Instytut Badawczy, ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn – Dział Personalny (z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Rybactwa Stawowego  lub mailem e-mail: a.sadowska@infish.com.pl

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru lub konkursu bez wyłonienia kandydata.


Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora IRS-PIB na podstawie obowiązującego regulaminu w składzie:

 - prof. dr hab. Jacek Wolnicki  - Przewodniczący Komisji,

 - prof. dr hab. Andrzej Hutorowicz,

 - dr hab. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke, profesor Instytutu,

 - dr inż. Andrzej Kapusta,

 - mgr inż. Aneta Sadowska.

 

Wzór oświadczenia

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PRACY W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie – Państwowy Instytut Badawczy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ochroną danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

• Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie – Państwowy Instytut Badawczy.                                                        

 

…………………………………………………….

 (data i czytelny podpis kandydata)