Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe - ASYSTENTA

DYR. 022-60/20

Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ogłasza konkurs, na  stanowisko asystenta w Zakładzie Ichtiologii, Hydrobiologii i Ekologii Wód w Olsztynie.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi art. 43 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2020, poz. 1383) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk biologicznych lub rolniczych,
 2. Autorstwo lub współautorstwo co najmniej 10 recenzowanych artykułów naukowych w wydawnictwach posiadających IF,
 3. Doświadczenie - potwierdzone dorobkiem naukowym - w badaniach związanych z kontrolowanym rozrodem ryb oraz podchowem wczesnych stadiów larwalnych ryb z uwzględnieniem ryb okoniowatych,
 4. Doświadczenie - potwierdzone dorobkiem naukowym - z zakresu technik laboratoryjnych związanych z analizą ekspresji genów (m.in. izolacja RNA, odwrócona transkrypcja, real-time qPCR),
 5. Przynajmniej trzy letnie doświadczenie w kierowaniu projektem badawczym,
 6. Dobra znajomość języka polskiego,
 7. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 8. Uczestnictwo w projektach o charakterze stosowanym,
 9. Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego,
 10. Kierownictwo, w przynajmniej jednym projekcie lub udział w przynajmniej dwóch projektach o charakterze badań podstawowych (zakończonych bądź będących w trakcie realizacji) związanym z tematyką wczesnego rozwoju osobniczego ryb,
 11. Komunikatywność,
 12. Umiejętność pracy w zespole,
 13. Prawo jazdy – kategoria B.
 14. Deklaracja reprezentowania dziedziny nauk rolniczych, dyscyplina: zootechnika i rybactwo.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata

 1. Podanie o przyjęcie do pracy – w przypadku nowego pracownika;
 2. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku będącym przedmiotem konkursu;
 3. CV wraz z opisem dotychczasowych badań;
 4. Kwestionariusz osobowy;
 5. Dokumenty potwierdzające wykształcenie;
 6. Wykaz publikacji;
 7. Opinia o kandydacie bezpośredniego przełożonego jednostki naukowej;
 8. Oświadczenie kandydata:
  - że w razie wygrania konkursu Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza  będzie jego podstawowym miejscem pracy,
  - o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  - o akceptacji warunków konkursu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dokumenty należy złożyć:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ichtiologii, Hydrobiologii i Ekologii Wód”

Termin składania dokumentów upływa z dniem  24 listopada 2020 r. (decyduje data wpływu do IRS)

 

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora IRS na podstawie obowiązującego regulaminu w składzie:

 • Prof. dr hab. Jacek Wolnicki - Przewodniczący Komisji
 • Prof. dr hab. Zdzisław Zakęś
 • Dr hab. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke
 • Dr hab. Stefan Dobosz, prof. instytutu
 • Dr inż. Andrzej Kapusta
 • Mgr Elżbieta Józefczyk

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 grudnia 2020 r.

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.