PRACA: Robotnik w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych (Rutki, woj. pomorskie)

Do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza – Państwowego Instytutu Badawczego, poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

Robotnika

Miejsce pracy: pomorskie / Zakład Hodowli Ryb Łososiowatych Rutki, Rutki 49, 83-330 Żukowo

 

Opis stanowiska

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką naukowo-badawczą, od ponad 70 lat ściśle związaną w zakresie swoich kompetencji z rybacką gospodarką śródlądową. Wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa. Realizuje szereg projektów krajowych i międzynarodowych.

Zakład Hodowli Ryb Łososiowatych prowadzi prace hodowlane i genetyczne na rybach łososiokształtnych mających na celu:

 • poprawę wartości użytkowej pstrągów tęczowych w celu zwiększenie tempa wzrostu i żywotności  w warunkach intensywnego chowu;
 • manipulacje chromosomowe u ryb łososiowatych;
 • aktywną ochronę zagrożonych wyginięciem ryb łososiokształtnych poprzez wychów stad tarłowych charakteryzujących się naturalnym poziomem zmienności genetycznej;
 • dokonywanie oceny nowych typów urządzeń i technologii hodowli;
 • dokonywanie oceny wartości produkcyjnej nowych pasz dla ryb zimnolubnych;
 • zastosowanie i doskonalenie metod profilaktyki chorób ryb łososiowatych w praktyce hodowlanej

Do głównych obowiązków będzie należało:  

 • wykonywanie czynności związanych bezpośrednio z hodowlą ryb: żywienie, odłowy, sortowanie, tarła, inkubacja ikry,
 • wykonywanie zadań związanych z bieżącą obsługą urządzeń hodowlanych takich jak: utrzymywanie właściwego przepływu wody, czyszczenie krat na dopływach, czyszczenie krat i sit odpływowych, utrzymywanie czystości poprzez usuwanie zanieczyszczeń oraz martwych ryb,
 • wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości higieny i profilaktyki w urządzeniach i pomieszczeniach hodowlanych takich jak: mycie i dezynfekcja urządzeń i podłóg na wylęgarni i hali podchowowej, utrzymanie czystości w paszarni, profilaktyczne kąpiele ryb,
 • wykonywanie wszystkich czynności zleconych przez kierownika, które w szerokim rozumieniu związane są z działalnością Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych.

Wymagania:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy, dyspozycyjność i zaangażowanie,
 • sprawność fizyczna.

Oferujemy:

 • ciekawą i rozwijającą pracę w Państwowym Instytucie Badawczym o ugruntowanej pozycji naukowej,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość szybkiego zdobycia doświadczenia zawodowego,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • C-V i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do 19 lutego 2024 r.
 • decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do Instytutu
 • miejsce składania dokumentów:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza - Państwowy Instytut Badawczy w Olsztynie ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn - Dział Personalny

(z dopiskiem na kopercie: nabór na stanowisko robotnika w ZHRŁ Rutki)

lub elektronicznie na adres a.sadowska@infish.com.pl

Zatrudnienie jest przewidziane od 1 marca 2024 r.

 

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy w Olsztynie zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru lub konkursu bez wyłonienia kandydata.

Klauzula informacyjna RODO | Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (infish.com.pl)

 

 

Wzór oświadczenia:

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PRACY W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy w Olsztynie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ochroną danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

• Oświadczam, iż zapoznałem / am się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy w Olsztynie.                                                                   

 

 

……………………………………………

(data i czytelny podpis kandydata)