PRACA: specjalista ds. płac i księgowości, Olsztyn

 

Do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie, poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

SPECJALISTA DS. PŁAC I KSIĘGOWOŚCI

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Olsztyn

 

Opis stanowiska

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie jest jednostką naukowo-badawczą funkcjonująca w oparciu o ustawę o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383), od ponad 70 lat ściśle związaną w zakresie swoich kompetencji z rybacką gospodarką śródlądową. Wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa. Realizuje szereg projektów krajowych i międzynarodowych.

Do głównych obowiązków będzie należało:  

 • Sporządzanie, dekretowanie i księgowanie list płac, list płac umów cywilnoprawnych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, list płac ZFŚS i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop.
 • Naliczanie składek ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz sporządzanie deklaracji ZUS DRA.
 • Naliczanie zasiłków chorobowych oraz prowadzenie kartotek zasiłkowych.
 • Comiesięczne i systematyczne uzgadnianie zapisów na kontach księgowych rozrachunki z tytułu ZUS (składki, społeczne, zdrowotne, FP) z programem PŁATNIK w celu poprawnego dokonania przelewu bankowego do ZUS.
 • Naliczanie, dekretowanie i księgowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń, umów zleceń, honorariów, ZFŚS i sporządzanie deklaracji PIT 11, PIT8/AR, PIT 4 itp. wraz z systematycznym i comiesięcznym uzgadnianiem rozrachunków publicznoprawnych w celu poprawnego dokonania przelewu bankowego do US.
 • Sporządzanie, dekretowanie i księgowanie deklaracji PFRON oraz comiesięczne
  i systematyczne uzgadnianie zapisów na kontach księgowych rozrachunków publicznoprawnych z tego tytułu.
 • Dekretowanie i księgowanie oraz comiesięczne i systematyczne uzgadnianie zapisów na kontach księgowych rozrachunki z tytułu wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i zasiłków z tytułu ZUS z księgą pomocniczą.
 • Dekretowanie  i księgowanie oraz comiesięczne i systematyczne uzgadnianie zapisów na kontach księgowych rozrachunków wynikających z potrąceń z list płat z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS, ubezpieczenia grupowego, związków zawodowych, PKZP, PPK itp.
 • Sporządzanie deklaracji RCA, RSA, RZA, ZUS IWA.
 • Zakładanie i prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników Instytutu oraz osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń i umów o dzieło.
 • Prowadzenie dokumentacji i korespondencji związanej z rozliczeniami z US, ZUS, potrąceń komorniczych w zakresie wynagrodzeń.
 • Prowadzenie grupowego ubezpieczenia pracowników.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (min. 2 lata),
 • praktyczna znajomość przepisów ZUS w zakresie naliczania składek na ubezpieczenie społeczne zdrowotne oraz naliczania zasiłków chorobowych,
 • znajomość zasad sporządzania list płac,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości,
 • doświadczenie w obsłudze programu Płatnik,
 • dobra znajomość MS Office, zwłaszcza Excela,
 • odpowiedzialność, sumienność i dokładność.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość programu kadrowo-płacowego XPERTIS,
 • znajomość programu księgowego SYMFONIA.

 

Oferujemy

 • pracę w stabilnym Instytucie o ugruntowanej pozycji naukowo-badawczej,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w merytorycznych szkoleniach i ciekawych projektach,
 • przyjazne środowisko pracy, profesjonalny zespół.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • C-V i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

       

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do 22 lipca 2022 r.
 • decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do Instytutu,
 • miejsce składania dokumentów:

                      Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

                      ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn

                      z dopiskiem na kopercie – nabór na stanowisko Specjalista ds. płac i księgowości

Zatrudnienie jest przewidziane od 1 sierpnia 2022 r.

 

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru lub konkursu bez wyłonienia kandydata.

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna RODO | Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (infish.com.pl)

Wzór oświadczenia

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PRACY W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ochroną danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

• Oświadczam, iż zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

 

                                                                                                                                                               ………………………………………..…………..

                                                                                                                                                               (data i czytelny podpis kandydata)

Olsztyn, dn. ………....2022 r.