PRACA: Specjalista ds. zamówień publicznych (Olsztyn, warmińsko-mazurskie)

Do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie, poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Olsztyn 

 

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie jest jednostką naukowo-badawczą funkcjonującą w oparciu o ustawę o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383), od ponad 70 lat ściśle związaną w zakresie swoich kompetencji z rybacką gospodarką śródlądową. Wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa. Realizuje szereg projektów krajowych i międzynarodowych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Pracownik na tym stanowisku będzie odpowiedzialny za:  

 • Wykonywanie zadań związanych z zamówieniami publicznymi w zakresie usług, dostaw oraz robót budowlanych, przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i trybów udzielania zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • Koordynację procesu ofertowego oraz monitorowanie rezultatów postępowania przetargowego;
 • Sporządzanie dokumentacji przetargowej i jej archiwizowanie;
 • Sporządzanie planów, sprawozdań i raportów;
 • Publikowanie ogłoszeń o przetargach;
 • Sporządzenie projektowanych postanowień umowy;
 • Formułowanie pism i ofert;
 • Udzielanie pomocy merytorycznej w dziedzinie zamówień publicznych innym pracownikom Zamawiającego.

 

Oczekujemy:

 • Wykształcenia średniego;
 • Minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z samodzielnym prowadzeniem procesów zakupowych w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych;
 • Znajomości aktualnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
 • Wiedzy i samodzielności w sporządzaniu dokumentacji przetargowej krajowej i unijnej;
 • Umiejętności samodzielnego sporządzania zapytań ofertowych;
 • Umiejętności samodzielnego sporządzenia ofert;
 • Ukończonych kursów lub szkolenia z zakresu udzielania zamówień publicznych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • Dobrej znajomości MS Office (WORD, EXCEL);
 • Samodzielności w działaniu i dobrej organizacji pracy;
 • Umiejętności myślenia analitycznego;
 • Odpowiedzialności, samodzielności i dokładności w wykonywaniu zleconych zadań;
 • Umiejętności pracy w zespole,
 • Umiejętności organizacji pracy własnej w celu terminowej realizacji zadań,
 • Umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i pracy pod presją czasu,
 • Znajomości platformy e-zamówienia.

 

Co oferujemy:

 • Ciekawą i rozwijającą pracę w Instytucie o ugruntowanej pozycji naukowo-badawczej;
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Możliwość szybkiego zdobycia doświadczenia zawodowego i rozwoju zawodowego;
 • Przyjazną atmosferę pracy.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • C-V i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

       

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do 26 kwietnia 2024 r.
 • Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do Instytutu,
 • Miejsce składania dokumentów:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

 - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn

z dopiskiem na kopercie – nabór na stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych

 

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru lub konkursu bez wyłonienia kandydata.

Dane osobowe – klauzula informacyjna.

Klauzula informacyjna RODO | Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (infish.com.pl)

 

 

Wzór oświadczenia

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PRACY W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ochroną danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

• Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

 

  ………………………………………..………….

(data i czytelny podpis kandydata)

Olsztyn, dn. ………....2024 r.