PRACA: Specjalista inżynieryjno-techniczny (Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie)

Do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza - Państwowego Instytutu Badawczego w Olsztynie, poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

 

Specjalisty inżynieryjno-technicznego

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Zakład Rybactwa Jeziorowego w Giżycku

 

Opis stanowiska

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy w Olsztynie jest jednostką naukowo-badawczą, od ponad 70 lat ściśle związaną w zakresie swoich kompetencji z rybacką gospodarką śródlądową. Wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa. Realizuje szereg projektów krajowych i międzynarodowych.

Zakład Rybactwa Jeziorowego w Giżycku prowadzi badania dotyczące ryb, skorupiaków i innych organizmów występujących w jeziorach. Ważnym aspektem naszej pracy są również badania wpływu kormorana na ekosystem wodny. Zakład realizuje szereg zleconych prac i projektów dotyczących np. oceny stanu ekologicznego jezior na podstawie ichtiofauny i występowania substancji priorytetowych w biocie, wykorzystania energii odnawialnej w procesie chowu i hodowli ryb przez opracowanie nowatorskich, modułowych wylęgarni kontenerowych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych.

 

Do głównych obowiązków będzie należał:  

 • monitoring i utrzymywanie sprawności akwakulturowych obiegów zamkniętych (RAS) oraz żyjących w nich ryb,
 • przygotowanie zebranych danych do analiz,
 • prace laboratoryjne związane z poborem prób i materiałów do badań,
 • obsługa sprzętu badawczego,
 • udział w projektach realizowanych przez Zakład,
 • udział w przygotowaniu publikacja naukowych.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w zakresie rybactwa,
 • doświadczenie w pracy z żywymi rybami,
 • znajomość zagadnień działania obiegów zamkniętych (RAS),
 • znajomość zagadnień z zakresu rybactwa śródlądowego oraz rozrodu i hodowli ryb słodkowodnych,
 • zainteresowanie przedmiotem badań,
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • znajomości obsługi pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat. B.

 

Oferujemy

 • ciekawą i rozwijającą pracę w Instytucie o ugruntowanej pozycji naukowo-badawczej,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość szybkiego zdobycia doświadczenia zawodowego i rozwoju naukowego,
 • przyjazną atmosferę pracy.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • C-V i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do 31 grudnia 2023 r.
 • decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do Instytutu,
 • miejsce składania dokumentów: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza-Państwowy Instytut Badawczy w Olsztynie ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn
  z dopiskiem na kopercie: nabór na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego

 

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru lub konkursu bez wyłonienia kandydata.

 

 

Klauzula informacyjna RODO | Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (infish.com.pl)

 

Wzór oświadczenia

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PRACY W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ochroną danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

• Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie   

 

………………………………………..…………..

(data i czytelny podpis kandydata)

 

Olsztyn, dn. ….….2023 r.