Praca - Specjalista inżynieryjno-techniczny - ICHTIOLOG

Do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie, poszukujemy osób do pracy na stanowisku:

Specjalisty inżynieryjno-technicznego - ICHTIOLOGA

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Pieczarki

 

Opis stanowiska

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie jest jednostką naukowo-badawczą, od ponad 60 lat ściśle związaną w zakresie swoich kompetencji z rybacką gospodarką śródlądową. Wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa. Realizuje szereg projektów krajowych i międzynarodowych.

 

Do głównych obowiązków będzie należało:  

 • prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej,
 • obsługa systemów recyrkulacyjnych i stawów,
 • sprzedaż ryb i materiału zarybieniowego,

 

Wymagania

 • minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe, rybackie
 • znajomość problematyki w zakresie rybactwa śródlądowego, hodowli ryb i obiegów RAS
 • znajomość ustawy o rybactwie śródlądowym i ustawie prawo wodne,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie hodowli ryb jesiotrowatych,
 • dyspozycyjność i zaangażowanie,
 • znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • dobra organizacja pracy,
 • prawo jazdy kat. B,

 

Oferujemy

 • pracę w stabilnym Instytucie o ugruntowanej pozycji naukowo-badawczej,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego,
 • przyjazną atmosferę pracy.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • C-V i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do 18 marca 2020 r.
 • decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do Instytutu
 • miejsce składania dokumentów:

        Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie
        ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn
        z dopiskiem na kopercie – nabór na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego/ ichtiologa


Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru lub konkursu bez wyłonienia kandydata.

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna

 

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie informuje Panią/Pana, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie pod adresem ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 95026, adres strony internetowej: www.infish.com.pl, e-mail: IRS@infish.com.pl, numer telefonu 89-5240171, zwany dalej Administratorem;

2) Zgodnie  z art.158 ust.1 ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych inspektorem ochrony danych został dotychczasowy administrator bezpieczeństwa informacji Elżbieta Józefczyk, tel. 89-5241061,   e-mail  e.jozefczyk@infish.com.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Instytut  i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) tj. udzielonej przez Pana  zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.;

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym i podmiotom publicznym w ramach posiadanych uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) osobom świadczącym usługi księgowe i pomoc prawną dla Administratora;

5) Pani/Pana dane osobowe będą nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko. Po tym okresie zostaną zwrócone na podany przez Pana adres.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, niemniej stanowi niezbędny warunek zawarcia umowy z Administratorem.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Wzór oświadczenia

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PRACY W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ochroną danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 • Oświadczam, iż zapoznałem się z  informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

Olsztyn, dn. 02.03.2020 r.                                                             (data i czytelny podpis kandydata)