PRACA: Specjalista na stanowisku technicznym w Laboratorium Genetyki Populacyjnej (Olsztyn, warmińsko-mazurskie)

Do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza - PIB, poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

 

Specjalisty na stanowisku technicznym

 w Laboratorium Genetyki Populacyjnej Zakładu Rybactwa Stawowego

 

Miejsce pracy: Województwo Warmińsko-Mazurskie, Olsztyn

 

Opis stanowiska

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Olsztynie jest jednostką naukowo-badawczą, od ponad 70 lat ściśle związaną w zakresie swoich kompetencji z rybacką gospodarką śródlądową. Wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa. Realizuje szereg projektów krajowych i międzynarodowych.

Zakład Rybactwa Stawowego w Żabieńcu prowadzi prace badawcze i badawczo-wdrożeniowe w dziedzinie biologii, chowu i hodowli ryb w warunkach kontrolowanych i stawowych, których celem jest m.in. doskonalenie biotechnik kontrolowanego rozrodu, chowu i hodowli cennych gatunków ryb, głównie karpiokształtnych, w tym gatunków ginących i zagrożonych, wprowadzanie nowych gatunków ryb do akwakultury, wdrażanie i upowszechnianie postępu naukowo-technicznego w dziedzinie akwakultury ryb karpiokształtnych, metod czynnej ochrony zagrożonych gatunków ryb, metod analizy produkcyjnych i pozaprodukcyjnych aspektów rybactwa stawowego. Prowadzimy także badania w dyscyplinie genetyki molekularnej, obejmujące m.in. szacowanie zmienności genetycznej w populacjach gatunków zagrożonych wyginięciem oraz gospodarowanie zmiennością genetyczną stad tarłowych gatunków ryb będących ważnymi obiektami polskiej akwakultury. Prace te wykonujemy w laboratorium genetyki populacyjnej znajdującym się w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza – Państwowego Instytutu Badawczego (Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10).

 

Do głównych obowiązków pracownika należeć będą:

 • udział w projektach realizowanych przez Zakład,
 • przygotowywanie materiału biologicznego do analiz,
 • wykonywanie prac laboratoryjnych,
 • obsługa sprzętu badawczego i laboratoryjnego.

 

Wymagamy:

 • podstawowych umiejętności praktycznych z zakresu genetyki molekularnej, jak np. umiejętność nastawienia reakcji PCR, obsługi podstawowego sprzętu laboratoryjnego, np. pipety automatyczne,
 • zaangażowania i sumienności w pracy prowadzonej w naszym laboratorium.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełen lub pół etatu,
 • rozwój naukowy, w tym współautorstwo prac naukowych opracowywanych przez nasz zespół oraz możliwość rozwoju zawodowego w naszym Instytucie,
 • pracę w jednostce znajdującej się na terenie kampusu UWM w Olsztynie (naprzeciwko budynku Dziekanatu Wydziału Bioinżynierii Zwierząt),
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • możliwość dopasowania godzin pracy w laboratorium do np. harmonogramu zajęć na studiach (zatrudnienie na pół etatu).

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • C-V i list motywacyjny,
 • w przypadku osób posiadających stopień inżyniera, magistra lub doktora - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (w przypadku osób zatrudnionych wcześniej w laboratorium genetyki molekularnej),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn z dopiskiem na kopercie nabór na stanowisko specjalisty technicznego w Zakładzie Rybactwa Stawowego.

 

Kontakt

Szczegółowych informacji dotyczących pracy na proponowanym stanowisku udziela kierownik laboratorium genetyki molekularnej - dr hab. inż. Dariusz Kaczmarczyk, d.kaczmarczyk@infish.com.pl telefon: 883-980-260

Klauzula informacyjna RODO | Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (infish.com.pl)

 

Wzór oświadczenia

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PRACY W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ochroną danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

• Oświadczam, iż zapoznałem/am się z  informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

 

(data i czytelny podpis kandydata)

Olsztyn, dn. ….…………………..2024 r.