PRACA: starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, Olsztyn

Do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

Starszego specjalisty inżynieryjno-technicznego

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Zakład Ichtiologii, Hydrobiologii i Ekologii Wód

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie jest jednostką naukowo-badawczą, od ponad 70 lat ściśle związaną w zakresie swoich kompetencji z rybacką gospodarką śródlądową. Wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa. Realizuje szereg projektów krajowych i międzynarodowych.

Zakład Ichtiologii, Hydrobiologii i Ekologii Wód prowadzi badania funkcjonowania ekosystemów wodnych w kontekście ich ochrony, rybackiego i wędkarskiego zagospodarowania, zastosowania osiągnieć hodowli ryb w warunkach kontrolowanych w kontekście ochrony zagrożonych gatunków oraz zrozumienia czynników wpływających na ekologię i strukturę zespołów ryb. Realizuje szereg projektów krajowych i międzynarodowych. W chwili obecnej do realizacji projektu Ekspertyzy strat na Odrze potrzebujemy do zespołu dwóch pracowników.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Pracownik na tym będzie odpowiedzialny za:  

 • organizację i przygotowanie zebranych danych do analiz,
 • analizę ryb pod względem ichtiologicznym,
 • podejmowanie starań o pozyskanie projektów badawczych,
 • upowszechnianie osiągnięć naukowych poprzez czynny udział w konferencjach naukowych oraz pomoc w przygotowaniu publikacji,
 • czynny udział w projektach prowadzonych przez Zakład, w tym kilkudniowe wyjazdy w teren w celach połowów ryb.

 

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego w zakresie rybactwa, ekologii ryb lub równoważnego,
 • praktycznego doświadczenia w zakresie ichtiologicznych badań terenowych,
 • prawa jazdy kat. B,
 • dobrej znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office,
 • rzetelności i dobrej organizacji pracy,
 • odpowiedzialności i samodzielności,
 • autorstwa artykułu naukowego (pierwszy autor lub autor korespondencyjny) dotyczącego wędkarstwa w recenzowanym międzynarodowym czasopiśmie.

 

Co oferujemy:

 • ciekawą i rozwijającą pracę w Instytucie o stabilnej pozycji naukowo-badawczej,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w Instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • stabilne środowisko pracy.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • C-V i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do 28 listopada 2022 r.
 • decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do Instytutu
 • miejsce składania dokumentów: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn
  z dopiskiem na kopercie – nabór na stanowisko starszego specjalisty inżynieryjno-technicznego.

 Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru lub konkursu bez wyłonienia kandydata.

Klauzula informacyjna RODO | Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (infish.com.pl)

 

Wzór oświadczenia

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PRACY W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ochroną danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

• Oświadczam, iż zapoznałem się z  informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie                                                          

 

……………………………………………

(data i czytelny podpis kandydata)

Olsztyn, dn. ……………..….2022 r.

……………………………………………

  podpis Dyrektora Instytutu