PRACA: Zastępca głównego księgowego do obsługi finansowej projektów krajowych i zagranicznych (Warszawa)

Do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza-Państwowego Instytutu Badawczego w Olsztynie, poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO DO OBSŁUGI FINANSOWEJ PROJEKTÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Opis stanowiska

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza - Państwowy Instytut Badawczy w Olsztynie jest jednostką naukowo-badawczą funkcjonująca w oparciu o ustawę o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383), od ponad 70 lat ściśle związaną w zakresie swoich kompetencji z rybacką gospodarką śródlądową. Wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa. Realizuje szereg projektów krajowych i międzynarodowych.

 

Do głównych obowiązków będzie należał:

 • Nadzór nad ewidencją realizowanych projektów ze środków krajowych i zagranicznych,
 • Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w realizowanych przez Instytut projektach,
 • Nadzór nad gospodarowaniem środkami pieniężnymi Instytutu w zakresie realizacji projektów,
 • Opracowywanie analiz ekonomicznych dotyczących budżetu Instytutu w celu prawidłowego wydatkowania środków finansowych,
 • Udział przy sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych,
 • Udział przy przygotowywaniu planów finansowych i ich aktualizacji,
 • Obsługa bankowości elektronicznej,
 • Współpraca z innymi działami firmy.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (ekonomia, rachunkowość),
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi realizowanych projektów finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych,
 • Doświadczenie zawodowe w dziale finansowo-księgowym,
 • Znajomość zasad rachunkowości,
 • Umiejętność organizacji swojej pracy oraz samodzielność w działaniu,
 • Skrupulatność, dokładność, dyskrecja, umiejętność pracy w zespole.

 

Oferujemy:

 • pracę w stabilnym Instytucie o ugruntowanej pozycji naukowo-badawczej,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego,
 • przyjazną atmosferę pracy.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • C-V i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

       

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do 31 grudnia 2023 r.
 • decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do Instytutu,
 • miejsce składania dokumentów:

                        Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza-PIB w Olsztynie

                        ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn

                        z dopiskiem na kopercie: nabór na stanowisko Zastępca Głównego Księgowego do obsługi finansowej projektów krajowych i zagranicznych

Zatrudnienie jest przewidziane od 1 stycznia 2024 r.

 

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy w Olsztynie zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru lub konkursu bez wyłonienia kandydata.

 

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna RODO | Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (infish.com.pl)

 

Wzór oświadczenia

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PRACY W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ochroną danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

• Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

 

………………………………………..…………..

(data i czytelny podpis kandydata)

Olsztyn, dn. ………....2023 r.