PRACA: Zewnętrzny zespół połowowy (na terenie całej Polski)

Do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza - Państwowego Instytutu Badawczego w Olsztynie poszukujemy osób do: 

 

Zewnętrznych zespołów połowowych

 

Miejsce pracy: teren całej Polski

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza - Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką naukowo-badawczą, od ponad 70 lat ściśle związaną w zakresie swoich kompetencji z rybacką gospodarką śródlądową. Wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa. Realizuje szereg projektów krajowych i międzynarodowych.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego w zakresie rybactwa lub nauk pokrewnych,
 • stopnia naukowego doktora lub wyższego w zakresie rybactwa lub nauk pokrewnych,
 • posiadania narzędzi połowowych i urządzeń pomiarowych (proszę podać wykaz) niezbędnych do odłowu ryb i poboru bezkręgowców zgodnie z metodyką zawartą w „Podręczniku do monitoringów elementów biologicznych i klasyfikacji stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Aktualizacja metod” oraz w pracy „Monitoring i klasyfikacja ichtiofauny śródlądowej według Dyrektywy 2000/60/WE oraz bioty według wymagań Dyrektywy 2013/39/UE w roku 2022”,
 • posiadania minimum 5-letniego doświadczenia zawodowego uzyskanego w przynamniej trzech pracach związanych z rybactwem/ichtiologią (niepotrzebne skreślić):

a)      w okresie od … do … (podać miesiąc i rok) brał(a) udział w następującej pracy …. (podać numer umowy),

b)     w okresie od … do … (podać miesiąc i rok) brał(a) udział w następującej pracy …. (podać numer umowy),

c)      w okresie od … do … (podać miesiąc i rok) brał(a) udział w następującej pracy …. (podać numer umowy).

Oferujemy:

 • współpracę na podstawie umowy o świadczenie usług,
 • wsparcie pracowników z Państwowego Instytutu Badawczego o ugruntowanej pozycji naukowo-badawczej.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do 15 września 2023 r.
 • decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do Instytutu
 • miejsce składania dokumentów: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza-Państwowy Instytut Badawczy w Olsztynie ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn lub elektronicznie na adres p.parasiewicz@infish.com.pl lub  j.szlakowski@infish.com.pl
 • z dopiskiem na kopercie: nabór na zewnętrzne zespoły połowowe.

 Klauzula informacyjna RODO | Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (infish.com.pl)

 

 

 

 

Wzór oświadczenia

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PRACY W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ochroną danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu przeprowadzenia procesu naboru.

• Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie – Państwowy Instytut Badawczy.

 

 

                                                                                                                       (data i czytelny podpis kandydata)

Olsztyn, dn. ……………..….2023 r.