PRACA: adiunkt w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach, woj. pomorskie

 

Do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie, poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

Adiunkta

Miejsce pracy: pomorskie / Zakład Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach

Opis stanowiska

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie jest jednostką naukowo-badawczą, od ponad 70 lat ściśle związaną w zakresie swoich kompetencji z rybacką gospodarką śródlądową. Wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa. Realizuje szereg projektów krajowych i międzynarodowych.

Zakład Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach zajmuje się zabezpieczeniem istnienia zagrożonych populacji z zachowaniem oryginalnych cech genetycznych poprzez „zbudowanie” i utrzymywanie zgodnie z zasadami genetyki stad tarlaków do produkcji materiału zarybieniowego, stanowiących bank chronionych ex situ genów, jak też poprawą wartości użytkowej hodowlanych pstrągów tęczowych.

 

Do głównych obowiązków będzie należało:  

 • udział w projektach realizowanych przez Zakład,
 • udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia),
 • opracowywanie wniosków grantowych oraz ubieganie się o środki budżetowe i pozabudżetowe na badania naukowe,
 • prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych,
 • stałe doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych,
 • czynne uczestnictwo w pracach rozwojowych Zakładu/Instytutu.

Wymagania

 • zainteresowanie przedmiotem badań,
 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych,
 • autorstwo lub współautorstwo co najmniej 10 recenzowanych artykułów naukowych w wydawnictwach posiadających IF w ciągu ostatnich 5 lat,
 • doświadczenie – potwierdzone dorobkiem naukowym – w badaniach związanych z rozrodem ryb łososiowatych,
 • doświadczenie jako kierownik jednego projektu badawczego lub wykonawca co najmniej dwóch projektów badawczych,
 • doświadczenie w pracy przy projektach finansowanych z funduszy strukturalnych,
 • znajomość technik analitycznych związanych z jakością nasienia, przechowywaniem oraz kriokonserwacją nasienia ryb, w tym ryb łososiowatych
 • znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kategorii B,

Oferujemy

 • ciekawą i rozwijającą pracę w Instytucie o ugruntowanej pozycji naukowo-badawczej,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość szybkiego zdobycia doświadczenia zawodowego,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • podanie o przyjęcie do pracy – w przypadku nowego pracownika,
 • wniosek o zatrudnienie na stanowisko będące przedmiotem konkursu,
 • CV wraz z opisem dotychczasowych badań,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • wykaz publikacji,
 • opinia o kandydacie bezpośredniego przełożonego z jednostki naukowej,
 • oświadczenie kandydata:

a)     że w razie wygrania konkursu Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza będzie jego podstawowym miejscem pracy,

b)     korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

c)     akceptacji warunków konkursu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do 31 sierpnia 2022 r.
 • decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do Instytutu,
 • miejsce składania dokumentów: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn
  z dopiskiem na kopercie – „ Konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach”

Konkurs rozstanie rozstrzygnięty przez komisję powołaną przez Dyrektora Instytutu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wynik konkursu będzie znany nie później niż w dniu 20 września 2022 roku

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna RODO | Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (infish.com.pl)

Wzór oświadczenia

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PRACY W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ochroną danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

• Oświadczam, iż zapoznałem się z  informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie                                                         

(data i czytelny podpis kandydata)

Olsztyn, dn. ….….2022 r.