PRACA: starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, woj. mazowieckie

 

Do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie, poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

Starszego specjalisty inżynieryjno-technicznego

 w Zakładzie Rybactwa Stawowego w Żabieńcu.

 

Miejsce pracy: mazowieckie / Zakład Rybactwa Stawowego w Żabieńcu

 

Opis stanowiska

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie jest jednostką naukowo-badawczą, od ponad 70 lat ściśle związaną w zakresie swoich kompetencji z rybacką gospodarką śródlądową. Wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa. Realizuje szereg projektów krajowych i międzynarodowych.

Zakład Rybactwa Stawowego w Żabieńcu prowadzi prace badawcze i badawczo-wdrożeniowe w dziedzinie biologii, chowu i hodowli ryb w warunkach kontrolowanych i stawowych, których celem jest m.in. doskonalenie biotechnik kontrolowanego rozrodu, chowu i hodowli cennych gatunków ryb, głównie karpiokształtnych, w tym gatunków ginących i zagrożonych, wprowadzanie nowych gatunków ryb do akwakultury, wdrażanie i upowszechnianie postępu naukowo-technicznego w dziedzinie akwakultury ryb karpiokształtnych, metod czynnej ochrony zagrożonych gatunków ryb, metod analizy produkcyjnych i pozaprodukcyjnych aspektów rybactwa stawowego. Prowadzimy także badania w dyscyplinie genetyki molekularnej, obejmujące m.in. szacowanie zmienności genetycznej w populacjach gatunków zagrożonych wyginięciem oraz gospodarowanie zmiennością genetyczną stad tarłowych gatunków ryb będących ważnymi obiektami polskiej akwakultury. 

 

Do głównych obowiązków pracownika należeć będą:

 • udział w projektach realizowanych przez Zakład,
 • przygotowywanie materiału biologicznego do analiz,
 • obsługa sprzętu badawczego i laboratoryjnego,
 • zbieranie, porządkowanie i analiza danych,
 • udział w przygotowaniu publikacji naukowych i dbałość o własny rozwój zawodowy,
 • wkład we wspólny rozwój Zakładu.

Wymagania:

 • zainteresowanie przedmiotem badań,
 • wykształcenie wyższe w zakresie biotechnologii,
 • znajomość technik z zakresu biologii molekularnej, tj. izolacji DNA i RNA, amplifikacji kwasów nukleinowych metodą PCR i multiplex PCR, real-time PCR, izolacji białek oraz analizy PAGE i Western blot,
 • umiejętność przeprowadzenia pomiaru długości odcinków DNA za pomocą automatycznego kapilarnego sekwenatora DNA,
 • umiejętność i doświadczenie w ustalaniu genotypów w loci mikrosatelitarnych przy użyciu urządzenia Applied Biosystems 3130 Genetic Analyser,
 • umiejętność optymalizacji metodyki i doświadczeń w ramach zaplanowanego harmonogramu badań,
 • znajomość narzędzi bioinformatycznych (TargetScan, Blast, Ensemble, NCBI),
 • znajomość edytorów tekstowych, graficznych i kalkulacyjnych pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint) oraz innych (Corel Draw, GelSCAN, Statistica, GraphPad),
 • język angielski – poziom zaawansowany w mowie i piśmie (First Certificate in English), znajomość specjalistycznego języka z zakresu biologii molekularnej oraz fizjologii zwierząt,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • ciekawą i rozwijającą pracę w Instytucie o ugruntowanej pozycji naukowo-badawczej,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość szybkiego zdobycia doświadczenia zawodowego i rozwoju naukowego,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • C-V i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć, do 29 grudnia 2022 r.
 • decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do Instytutu
 • miejsce składania dokumentów: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn
  z dopiskiem na kopercie – nabór na stanowisko starszego specjalisty inżynieryjno-technicznego w Zakładzie Rybactwa Stawowego w Żabieńcu.

 

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru lub konkursu bez wyłonienia kandydata.

Klauzula informacyjna RODO | Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (infish.com.pl)

 

Wzór oświadczenia

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PRACY W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ochroną danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

• Oświadczam, iż zapoznałem się z  informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie                                                          

 

Olsztyn, dn. ….…………………..2022 r.

…………………………………………………….

(data i czytelny podpis kandydata)

 

 

…………………………………………………….

Podpis Dyrektora