Program "Leonardo da Vinci"

W ramach współpracy międzynarodowej w październiku 2011r. dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie prof. dr hab. Bogusław Zdanowski podpisał umowę o współpracy z przedstawicielami Służby Rybactwa przy Ministerstwie Rolnictwa Republiki Litwy w ramach programu wspierającego działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego „Leonardo da Vinci” , który jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme).

Według Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie", instytucji wdrażającej, program „Leonardo da Vinci” ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. transfer punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET, narzędzia EUROPASS), a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego (np. europejskie  i narodowe ramy kwalifikacji  EQF/NQF czy europejskie systemy oceny jakości EQARF). Program „Leonardo da Vinci” promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy”

„Program „Leonardo da Vinci” wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich” 

W dniach od 16 do 28 kwietnia w ramach realizacji projektu „Leonardo da Vinci” Nr LLP-LdV-PLM-2011-LT-0587 pt. „Žuvininkystės specialistų naujų įgūdžių formavimas“z wizytą szkoleniową w Instytucie Rybactwa Śródlądowego przebywało 7 pracowników Służby Rybactwa przy Ministerstwie Rolnictwa Republiki Litwy. W trakcie wizyty uczestnicy szkolenia spotkali się z kadrą naukową oraz zapoznali się z historią oraz aktualnym profilem działalności Instytutu. Szkolenie odbyło się w siedzibie głównej w Olsztynie oraz trzech ośrodkach terenowych, w Rutkach, Pieczarkach (IRS) i Rucianem-Nidzie (PZW GR w Suwałkach).  Realizując podstawowe cele Programu „Leonardo da Vinci” litewscy specjaliści od rybactwa zapoznali się z technologią rozrodu i podchowu cennych gatunków ryb stosowaną w Polsce. Zajęcia praktyczne i teoretyczne dotyczyły tarła w warunkach kontrolowanych, inkubacji ikry, podchowu narybku, profilaktyki zdrowotnej ryb łososiowatych, karpiowatych, jesiotra, węgorza, sandacza, szczupaka i okonia. Szkolenie zakończyło się wspólnym posiedzeniem, na którym podsumowano program szkoleniowy oraz wytyczono kierunki dalszej współpracy.

Galeria: