Spotkanie konsultacyjne Instytutu Rybactwa Śródlądowego

Spotkanie konsultacyjne dotyczące współpracy Instytutu, producentów ryb, przedsiębiorców i organizacji rybackich w celu wypracowania strategii racjonalnego wykorzystania funduszy na badania naukowe w przyszłej perspektywie finansowej   2014 – 2020.

W dniu 5 lipca 2013 r. w Żabieńcu pod Warszawą odbyło się spotkanie konsultacyjne pomiędzy naukowcami z IRS a producentami i przedstawicielami branży rybackiej (praktyki rybackiej). W spotkaniu oprócz wyżej wymienionych wziął udział z-ca dyrektora Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan dr Janusz Wrona.

Spotkaniu przewodniczył Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego prof. dr hab. Bogusław Zdanowski. Celem zasadniczym spotkania było zapoznanie uczestników z ogólnymi zasadami aplikowania o środki finansowe, które zostaną uruchomione w przyszłej perspektywie finansowej w latach 2014 – 2020, oraz wypracowanie wspólnej strategii ich wykorzystania w gospodarce rybackiej. Spotkanie rozpoczął prof. Bogusław Zdanowski i przekazał głos prof. Andrzejowi Hutorowiczowi, który rozpoczął krótki wykład nt. dostępności oraz wysokości środków unijnych możliwych do uzyskania w nadchodzącym okresie programowania.

Podkreślił on, że duży nacisk zostanie położony na badania innowacyjne, które w obecnym rozdaniu (lata 2007 -2013)  były w Polsce bardzo rzadkie. Projekty realizowane we współpracy nauki z praktyką,  a których wynikiem będzie konkretny produkt bądź aplikacja, będą miały większe szanse na ich zatwierdzenie i realizację. Główne wnioski płynące z programu na lata 2014-2020:

 • Będzie więcej pieniędzy na transfer z nauki do gospodarki,
 • Będzie więcej środków, ale trudniej dostępnych,
 • Konieczne będzie współfinansowanie,
 • Konieczność współpracy nauki z gospodarką i podmiotami społecznymi.

Po tym wystąpieniu głos zabrał dr Janusz Wrona komunikując zebranym, że zasady dotyczące finansowania i przyznawania środków w latach 2014 – 2020 są w trakcie opracowywania. Zasugerował on, że najprawdopodobniej wysokość dofinansowania zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie, jednak nie wyklucza dofinansowania w wysokości do 100% wartości projektu, w przypadku projektów pilotażowych i innowacyjnych. Zaznaczył także tendencję zmierzającą do zrównoważenia dofinansowania dla podmiotów publicznych i prywatnych. Po tym wystąpieniu rozgorzała dyskusja odnośnie poziomu dofinansowania.

Następnie Prof. Bogusław Zdanowski przybliżył uczestnikom spotkania zasady funkcjonowania i finansowania Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, a także jego znaczące trwające i/lub zakończone duże Europejskie projekty m.in.:

 • Biotechniki hodowli ryb jesiotrowatych,
 • Biotechniki kontrolowanego rozrodu sandacza,
 • Wzrost produkcji cennych gatunków, w szczególności szczupaka,
 • Hodowla z uwzględnieniem „dobrostanu” – Pan Karp,
 • Ochrona populacji siei,
 • Ochrona strzebli błotnej,
 • Oceny stanu ekologicznego rzek i jezior na podstawie ichtiofauny.

Końcowym etapem spotkania była żywiołowa dyskusja, w której artykułowano potrzeby wsparcia przez IRS branży producentów ryb. Ważnym głosem w spotkaniu był apel o wyciągnięcie wniosków z problemów, które wystąpiły w kończącej się perspektywie finansowej,  dotyczących zasad wydatkowania środków unijnych na cele rybackie. Efektem spotkania było powołanie Zespołu Konsultacyjnego Instytutu ds. Innowacji  i Wdrożeń w składzie:

 1. Stanisław Robak (Instytut Rybactwa Śródlądowego) – Przewodniczący,
 2. Andrzej Lirski (Instytut Rybactwa Śródlądowego) – Vice Przewodniczący,
 3. Anna Pyć  (Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych) – Sekretarz,
 4. Andrzej Abramczyk (Związek Producentów Ryb, Oddział Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych), 
 5. Marek Ferlin (Polskie Towarzystwo Rybackie),
 6. Jacek Juchniewicz (Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych),
 7. Krzysztof Karoń  (Związek Producentów Ryb),
 8. Antoni Łakomiak (Gospodarstwo Rybackie „Gosławice”),
 9. Ziemowit Pirtoń (Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych),
 10. Mirosław Purzycki  (Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych),
 11. Zbigniew Szczepański (Towarzystwo Promocji Ryb).

Do spotkań roboczych Zespołu dopraszani będą eksperci reprezentujący poszczególne specjalizacje rybackie.

Mikołaj Adamczyk

IRS Zakład Rybactwa Rzecznego

Galeria: