Statut Medalu Profesora Stanisława Sakowicza

§ 1

Ustanawia się w Instytucie Rybactwa Śródlądowego Medal Profesora Stanisława Korwin-Sakowicza, zwany dalej Medalem. Medal jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania. Nadawany jest za wybitne osiągnięcia naukowe, organizacyjne i gospodarcze w dziedzinie rybactwa śródlądowego.

§ 2

Medal ma kształt łuski karpia o wymiarach 7,5 x 8,5 cm. Wykonany jest z mosiądzu odlewniczego. Przedstawia na awersie profil, imię i nazwisko, tytuł oraz okres życia Profesora, a na rewersie nazwę i logo IRS, rok założenia oraz kolejny numer Medalu. Medale są ścisłego zarachowania. Wzór Medalu przedstawiony jest w załączniku Nr 1.

§ 3

Medal jest nadawany polskim i zagranicznym osobom fizycznym oraz instytucjom i stowarzyszeniom, zwanymi dalej Kandydatami, w liczbie do dwóch Medali rocznie.

W szczególnych przypadkach, jak w latach uroczystych obchodów jubileuszy IRS, można zwiększyć liczbę nadań do czterech, przy jednoczesnym ograniczeniu lub wstrzymaniu się do nadań w roku wcześniejszym lub następnym.

§ 4

 1. Medal nadaje Kapituła Medalu Profesora Stanisława Korwin-Sakowicza, zwana dalej Kapitułą, według przepisów zawartych w niniejszym Statucie.
 2. Siedzibą Kapituły jest IRS w Olsztynie.
 3. Kapitułę powołuje Dyrektor IRS na okres odpowiadający kadencji Rady Naukowej IRS.

  W skład Kapituły wchodzą:

  - Dyrektor IRS;

  - Przewodniczący Rady Naukowej IRS;

  - Dwóch profesorów Członków Rady Naukowej IRS;

  - Przedstawiciele Katedr „rybackich” z wyższych uczelni (spoza Rady Naukowej IRS);

  - Przedstawiciel organizacji rybackich.

 4. W razie potrzeby – w trakcie kadencji Kapituły – mogą być powoływani do jej składu nowi członkowie według klucza jak w punkcie 3.
 5. Przewodniczącym Kapituły jest z urzędu Dyrektor IRS.
 6. Sprawy formalne Kapituły prowadzi sekretarz Kapituły powoływany przez Dyrektora IRS.

§ 5

 1. Prawo składania wniosków do Kapituły o nadanie Medalu mają:

  -     Dyrektor IRS,

  -     Rada Naukowa IRS,

  -     laureaci Medalu,

  -     Rady Naukowe i Rady Wydziałów placówek naukowych i wyższych uczelni krajowych i zagranicznych działających w dyscyplinie rybactwa śródlądowego,

  -     walne zgromadzenia stowarzyszeń naukowych, technicznych i rybackich krajowych i zagranicznych, działających w dziedzinie rybactwa śródlądowego

 2. Wnioski o nadanie Medalu mogą być składane do Kapituły w dowolnym terminie. Wnioski będą rozpatrywane raz w roku.
 3. Wniosek powinien zawierać podstawowe dane i charakterystykę Kandydata oraz omówienie jego działalności i osiągnięć (wzór wniosku – załącznik Nr 2).
 4. Posiedzenia i prace Kapituły są poufne.

§ 6

 1. Do rozpatrzenia złożonych wniosków i wyłonienia laureatów Medalu niezbędny jest udział w głosowaniu większy niż połowa składu Kapituły.
 2. O przyznaniu Medalu decyduje bezwzględna liczba głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.
 3. Kapituła rozpatruje wszystkie złożone wnioski sporządzone zgodnie z ustalonymi wymogami. Z rozpatrzonych pozytywnie wniosków wybiera się określoną Statutem liczbę kandydatów, którzy uzyskali najwięcej głosów. Pozostałe wnioski przechodzą na rok następny i będą ponownie rozpatrywane i oceniane łącznie z nowo złożonymi. Nie dotyczy to wniosków, które nie spełniają wymogów nadania Medalu.

§ 7

 1. O decyzji Kapituły, jej sekretarz powiadamia wnioskodawców w terminie dwóch tygodni.
 2. Laureatów powiadamia Dyrektor IRS o terminie i miejscu wręczenia Medalu.

§ 8

Medal wraz z aktem nadania (wzór – załącznik Nr 3) wręczany jest przez Dyrektora IRS w sposób uroczysty.

§ 9

Zmiany Statutu mogą być dokonywane na wniosek Dyrektora IRS.

§ 10

Członkowie Kapituły i jej sekretarz za wykonywaną pracę nie otrzymują wynagrodzenia.

Koszty związane z nadawaniem Medalu pokrywane są ze środków IRS.

 

Olsztyn, dnia 8 października 2001 r.