Dobrostan ryb - szkolenia - luty 2010

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że organizuje szkolenia dotyczące dobrostanu ryb. Szkolenia te będą prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 poz. 1193 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

W myśl powyższego Rozporządzenia przy staraniach o dopłaty wodno-środowiskowe koniecznym jest posiadanie dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu lub szkolenia dotyczącego dobrostanu ryb, obejmującego zagadnienia dotyczące:

-     dobrostanu ryb, w tym metod jego określania, charakterystyki  i objawów obniżenia dobrostanu ryb, wpływu jakości wody na ten dobrostan, przedstawienia stanu prawnego dotyczącego dobrostanu ryb oraz wpływu pogorszenia dobrostanu ryb na jakość surowca rybnego,

-     warunków sprzedaży żywych ryb, metod humanitarnego uśmiercania ryb

Szkolenia organizowane będą w różnych miejscach w kraju po uprzednim uzgodnieniu terminu. Zaplanowane w najbliższym czasie szkolenia to:

-     Żabieniec k. Warszawy, 23 lutego 2010 godz. 11:00, budynek Instytutu Rybactwa Śródlądowego, osoba do kontaktu: dr inż. Andrzej Lirski (tel. 022 756 20 44 lub 501 35 23 34, e-mail: alirski@infish.com.pl) lub dr inż. Krzysztof Kazuń (tel. 022 756 24 90, e-mail: krzykaz@infish.com.pl);

Informujemy, że opłata za przeprowadzenie szkolenia i wystawienie Certyfikatu wynosi 200 zł, płatne na konto Instytutu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem Certyfikatu bezpośrednio po ukończeniu szkolenia prosimy o wcześniejsze opłacenie należności i okazanie dowodu wpłaty.

Konto bankowe:

Instytut Rybactwa Śródlądowego

ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn

BGŻ S.A. O/Reg. Olsztyn

14 2030 0045 1110 0000 0046 9430

z dopiskiem: Szkolenie dobrostan-(MIEJSCOWOŚĆ)

Podczas przeprowadzania szkolenia w Żabieńcu istnieje możliwość opłacenia należności, planowane jest również wydawanie wypisanych Certyfikatów bezpośrednio po ukończeniu szkolenia.

 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o zawiadamianie organizatorów o planowanej obecności najpóźniej do ostatniego dnia roboczego przed szkoleniem.