Dobrostan Ryb - Szkolenie - Lipiec 2012

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że organizuje szkolenia dotyczące dobrostanu ryb. Szkolenia te będą prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 poz. 1193 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

W myśl powyższego Rozporządzenia przy staraniach o dopłaty wodno-środowiskowe koniecznym jest posiadanie dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu lub szkolenia dotyczącego dobrostanu ryb, obejmującego zagadnienia dotyczące:

-     dobrostanu ryb, w tym metod jego określania, charakterystyki i objawów obniżenia dobrostanu ryb, wpływu jakości wody na ten dobrostan, przedstawienia stanu prawnego dotyczącego dobrostanu ryb oraz wpływu pogorszenia dobrostanu ryb na jakość surowca rybnego,

-     warunków sprzedaży żywych ryb, metod humanitarnego uśmiercania ryb

Szkolenia organizowane mogą być w różnych miejscach w kraju po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Zaplanowane w najbliższym czasie szkolenie to:

-     Żabieniec k. Warszawy, 18 lipca 2012 (środa) godz. 10:00, budynek Instytutu Rybactwa Śródlądowego, kontakt: dr inż. Andrzej Lirski (tel. 22 756 20 44 lub 502 283 617, e-mail: alirski@infish.com.pl) lub dr inż. Krzysztof Kazuń (tel. 22 756 24 90, e-mail: krzykaz@infish.com.pl)

 

Informujemy, że opłata za przeprowadzenie szkolenia i wystawienie Certyfikatu wynosi 200 , płatne na konto Instytutu:

 

Instytut Rybactwa Śródlądowego

ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn

 

BGŻ S.A. O/Reg. Olsztyn

14 2030 0045 1110 0000 0046 9430

z tytułem: Szkolenie dobrostan-(MIEJSCOWOŚĆ SZKOLENIA)

 

Podczas przeprowadzania szkolenia w Żabieńcu istnieje możliwość opłacenia należności, planowane jest również wydawanie wypisanych Certyfikatów bezpośrednio po ukończeniu szkolenia.

 

Prosimy o zawiadamianie organizatorów o planowanej obecności najpóźniej do ostatniego dnia roboczego przed szkoleniem.