Druki kwestionariuszy statystycznych RRW-22 i RRW-23

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej IRS umieszczone są aktualne druki kwestionariuszy statystycznych RRW-22 i RRW-23. Terminowe złożenie sprawozdania jest ustawowym obowiązkiem  każdego podmiotu akwakultury (RRW-22), a także uprawnionych do rybactwa prowadzących działalność w publicznych śródlądowych wodach płynących (RRW-23).

Zgodnie z projektem Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2, potwierdzenie przez IRS złożenia prawidłowo wypełnionego formularza RRW-22 będzie wymagane jako załącznik do wniosku o dofinansowanie nie tylko jak dotychczas w przypadku działań wodnośrodowiskowych, lecz  także przy działaniach „inwestycje produkcyjne w akwakulturę”. 

Wspólnym celem sektora powinno być dysponowanie rzetelnymi danymi na temat produkcji rybactwa śródlądowego, jej wartości, stosowanych technologii chowu ryb, wielkości zatrudnienia, itd., co  jest niezbędnym warunkiem zarządzania sektorem oraz obiektywnej oceny występujących trendów rozwojowych i diagnozowania ewentualnych zagrożeń w ekspansji.