Ogłoszenie o konkursie na funkcję dyrektora Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza konkurs na funkcję dyrektora Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

 

1)   posiada wyższe wykształcenie,

2)   korzysta w pełni z praw publicznych,

3)   posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu badaniami  naukowymi lub zespołami badawczymi lub przedsięwzięciami gospodarczymi lub finansowymi,

4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dodatkowe wymagania:

 

1)    brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku   kierowniczym.

2)    znajomość języka obcego spośród języków urzędowych Unii Europejskiej w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

 

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

 1. kwestionariusz osobowy z fotografią,
 2. życiorys – autoreferat obrazujący dotychczasową działalność zawodową,
 3. kopia dowodu osobistego,
  1. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  2. kopie dokumentów, potwierdzające co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu badaniami naukowymi lub zespołami badawczymi lub przedsięwzięciami gospodarczymi lub finansowymi,
  3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  4. kopie dokumentów lub oświadczenie kandydata poświadczające znajomość języka obcego spośród języków urzędowych Unii Europejskiej w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
  5. koncepcję organizacji i działalności Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława  Sakowicza w Olsztynie,
  6. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  8. oświadczenie że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 z późn. zm.),
  9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
   z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
   z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na funkcję dyrektora jednostki,
  10. oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.,
  11. kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o zgodzie na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, celem uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych.

 

Wyżej wymienione dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem - Oferta  pracy „KONKURS na funkcję dyrektora Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie” - w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, w sekretariacie Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki, pokój nr 352 lub przesłać listem poleconym, w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia w prasie. Decyduje data stempla pocztowego.

 

OŚWIADCZENIE, o którym mowa w wyżej wymienionym  pkt 13, należy umieścić w zamkniętej
i odrębnej kopercie z dopiskiem Oferta pracy „KONKURS na funkcję dyrektora Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie - OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE” i dołączyć oddzielnie do wyżej wymienionej oferty lub złożyć bezpośrednio
w pokoju 136
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa,
w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. 14 dni od ukazania się ogłoszenia w prasie. Decyduje data stempla pocztowego.

 

Informacje o konkursie kandydaci mogą uzyskać w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pokój
nr 352, tel. sekretariat: (0 - 22) 623 15 75 lub (0 - 22) 623 12 60.

 

Informacji o Instytucie Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, udziela Pani Elżbieta Józefczyk – Dział ds. Pracowniczych Instytutu, tel. (0 – 89) 524 10 61; sekretariat: (0 – 89) 524 10 22. 

 

Konkurs prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.