Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe – ASYSTENTA

DYR. 022-15/14

Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ogłasza konkurs, na stanowisko asystenta w Zakładzie Rybactwa Rzecznego w Żabieńcu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi art. 43 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1. Posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina rybactwo lub   ochrona i kształtowanie środowiska;

2. Co najmniej dwuletni okres zatrudnienia na stanowisku inżynieryjno-technicznym w jednostce naukowej o profilu związanym z ichtiobiologią lub rybactwem;

3. Autorstwo lub współautorstwo co najmniej trzech recenzowanych artykułów naukowych w wydawnictwach krajowych lub zagranicznych;

4. Doświadczenie w badaniach prowadzonych na rzekach i zbiornikach zaporowych związanych z problematyką oceny stanu ichtiofauny i zasiedlanych przez nią siedlisk, migracji ryb oraz eksploatacji połowowej;

5.  Udział w realizacji projektów badawczych lub wdrożeniowych;

6.  Znajomość języka angielskiego.

 

Wykaz dokumentów  wymaganych od kandydata:

1)       Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko;

2)       CV wraz z opisem dotychczasowych badań;

3)       Kwestionariusz osobowy;

4)       Odpis dyplomu;

5)       Wykaz publikacji;

6)       Opinia o kandydacie bezpośredniego przełożonego z jednostki naukowej.

      

        Dokumenty należy złożyć:

        Dział ds. Pracowniczych

        Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

        ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem  27.02.2014 r.

 

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora IRS na podstawie    obowiązującego regulaminu. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do dnia 14.03.2014 r.  O wynikach konkursu każdy z Kandydatów zostanie powiadomiony oddzielnym pismem.

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).