Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe – adiunkta

DYR. 022-33/12

Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie ogłasza konkurs, na stanowisko adiunkta w Zakładzie Rybactwa Rzecznego w Żabieńcu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby które spełniają wymogi art. 43 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

-         stopień doktora w dziedzinie nauk rolniczych;

-         udokumentowany dorobek naukowy (w tym publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej);

-         doświadczenie w przygotowywaniu i kierowaniu projektami badawczymi;

-         doświadczenie we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi;

-         doświadczenie w modelowaniu siedlisk rzecznych ryb i bezkręgowców;

-         dobra znajomość języka angielskiego;

Wykaz dokumentów  wymaganych od kandydata:

1)       podanie,

2)       CV,

3)       kwestionariusz osobowy,

4)       odpis dyplomu nadającego stopień doktora,

5)       wykaz publikacji i opis dorobku naukowego,

 

        Dokumenty należy złożyć:

        Dział ds. Pracowniczych

        Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

        ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 18.05.2012 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  25.05.2012 r.

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).