Stypendia doktoranckie - składanie wniosków

W terminie od 16.12.2013 r. do  10.01.2014 r. będą przyjmowane wnioski na stypendia doktoranckie w ramach Projektu „RIM WiM - Regionalna Inwestycja w Młodych Naukowców Warmii i Mazur - wzrost potencjału wdrożeniowego wyników prac B+R doktorantów” realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

Do ubiegania się o stypendium doktoranckie uprawnione są następujące osoby:

1)      doktoranci, którzy są uczestnikami stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich (studiów III stopnia) w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), prowadzonych przez uczelnie i jednostki naukowe działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (zgodnie z zakresem  kierunków  SMT  określonym  na podstawie międzynarodowej klasyfikacji ISCED97) oraz zgodnych z RSI,

2)      inne osoby (nie  wymienione  w  ust.1 pkt. 1), zatrudnione na podstawie stosunku pracy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w rozumieniu  Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94  późn. zm.),  których przewód doktorski został wszczęty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki  (Dz. U. Nr 65, poz.  595  z  późn.  zm.),  nie  później  jednak  niż  do  dnia  podjęcia uchwały o nadaniu stopnia doktora, realizujące prace badawcze, w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (zgodnie z zakresem kierunków SMT określonym na podstawie międzynarodowej klasyfikacji ISCED97), oraz zgodnych z RSI.

Stypendia doktoranckie mogą być przyznawane osobom, które łącznie spełniają poniższe warunki: 

1)      wykażą się zgodnością tematu i zakresu prowadzonych prac badawczych ze Strategicznymi branżami gospodarki zgodne z RSI województwa warmińsko-mazurskiego,

2)      prowadzą prace badawcze, które charakteryzują się potencjałem wdrożeniowym, mogącym przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstw i podniesienia ich innowacyjności,

3)      prowadzą prace badawcze charakteryzujące się wysokim poziomem naukowym i zaawansowanym poziomem realizacji.

 

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które otrzymują wsparcie o charakterze stypendialnym finansowanym ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego i/lub ze środków publicznych innych niż EFS otrzymywanych w ramach pracy doktorskiej w okresie trwania niniejszego projektu. Jednak wysokość stypendium przyznanego w ramach niniejszego projektu zostanie pomniejszona o wysokość otrzymywanego wsparcia na zasadach dopełnienia w taki sposób by stypendysta w sumie otrzymał za miesiąc kwotę stypendium wynoszącą średniomiesięcznie nie więcej niż 3000,00 zł. 

 

  1. Wnioskodawca zobowiązany będzie do złożenia, w terminie, miejscu oraz formie wskazanej w ogłoszeniu o naborze, wniosku wraz z wymaganymi załącznikami:

1)      oryginałem aktualnego, tj. wydanego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku, zaświadczenia (lub jego kserokopią poświadczoną za zgodność z oryginałem przez kierownika studiów doktoranckich/lub inną upoważnioną osobę), potwierdzającego status uczestnika studiów doktoranckich (studiów III stopnia) zgodnie z § 5 ust. 1; Zaświadczenie powinno zawierać informacje dotyczące kierunku studiów (wydziału), roku studiów, planowanego terminu obrony pracy doktorskiej oraz innych istotnych szczegółów, np. dotyczących przedłużenia studiów (załącznik wymagany od osób będących uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez instytucje działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego),

2)      oryginałem aktualnego, tj. wydanego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku, dokumentu (lub jego kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Dziekana wydziału/lub inną upoważnioną osobę), potwierdzającego otwarcie przewodu doktorskiego, zgodnie z  § 5  ust.  2  (załącznik  wymagany  jest od  osób  nie  będących uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez instytucje działające  na  terenie  województwa warmińsko-mazurskiego, a zatrudnionych na podstawie stosunku pracy na terenie tego województwa),

3)      oryginałem aktualnego, tj. wydanego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku, zaświadczenia (lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii), potwierdzającego zatrudnienie na podstawie stosunku pracy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wraz z informacją dotyczącą okresu na  jaki została zawarta umowa, wymiaru czasu pracy (załącznik wymagany od osób nie będących uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez instytucje działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, a zatrudnionych na podstawie stosunku pracy na terenie tego województwa),

4)      oświadczeniem Wnioskodawcy o niepobieraniu/pobieraniu innego świadczenia o charakterze stypendialnym finansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego i/lub ze środków publicznych innych niż Europejski Fundusz Społeczny otrzymanego w ramach realizacji pracy doktorskiej w okresie trwania niniejszego projektu, 

5)      oryginałami lub kserokopiami dokumentów potwierdzających przedstawione we wniosku dotychczasowe osiągnięcia naukowe. Potwierdzeniem powyższego będą odpowiednio:

a)      publikacja (wydruk/kserokopia części lub całości pracy umożliwiająca określenie czasopisma, autorów, roku wydania); za pełnowartościową publikację będzie uznana praca przyjęta do druku z nadanym numerem DOI (cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego); nie będą brane pod uwagę publikacje złożone w redakcjach lub prace przyjęte do druku bez nadanego numeru DOI,

b)      potwierdzenie odbycia stażu naukowego (kserokopia zaświadczenia o odbyciu stażu),

c)       potwierdzenie wystąpienia ustnego/ wygłoszenia  referatu ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby referującej, tytułu referatu/wystąpienia, czasu i miejsca konferencji/sympozjum, lub inne dokumenty potwierdzające fakt wygłoszenia referatu (np. wydruk/kserokopia programu konferencji/sympozjum). Prace posterowe bez towarzyszącej prezentacji ustnej nie będą brane pod uwagę.

 

Wnioski przyjmuje: Ewa Dąbkowska, Centrum innowacji i Transferu technologii UWM w Olsztynie, 89 524 52 41.

 

Więcej o projekcie na: http://ciitt.uwm.edu.pl/stypendia/index.html