Wsparcie finansowe dla rybołówstwa w związku z wojną w Ukrainie, tzw. „pomoc wojenna”

Miejsce składania oświadczeń:

 1) osobiście w Olsztynie lub pocztą/kurierem:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Michała Oczapowskiego 10
10-719 Olsztyn
z dopiskiem na kopercie: oświadczenie - pomoc wojenna

kontakt:  tel. (89) 524 01 71  //  e-mail: irs@infish.com.pl

 

 2) osobiście w Żabieńcu lub pocztą/kurierem:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza - Państwowy Instytut Badawczy
Żabieniec, ul. Instytutowa 10
05-500, Piaseczno 1
z dopiskiem na kopercie: oświadczenie - pomoc wojenna

 kontakt: tel. (22) 756 20 88

 

UWAGA: PRZED WYSŁANIEM OŚWIADCZENIA PROSIMY O JEGO CAŁKOWITE WYPEŁNIENIE:

 1) osobę lub podmiot składający w lewym górnym rogu (wraz z adresem korespondencyjnym), wskazane również dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail) na wypadek potrzeby korekty lub uzupełnienia oświadczenia
 2) całkowitą kwotę ze sprzedaży (liczba oraz słownie) zgodną ze złożonym formularzem RRW-22 lub całkowitą powierzchnię obwodów rybackich (w ha, liczba oraz słownie) zgodną ze złożonym formularzem RRW-23
 3) czytelny Podpis osoby składającej oświadczenie

 

WZORY OŚWIADCZEŃ DO POBRANIA DOSTĘPNE SĄ NA DOLE STRONY (SEKCJA "ZAŁĄCZNIK")

 

Od 6 do 12 września 2023 r. podmioty należące do sektora rybołówstwa oraz sektora rybactwa śródlądowego (podmioty składające sprawozdanie RRW-23) mogą składać wnioski o dofinansowanie na pokrycie dodatkowych wydatków poniesionych w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi prowadzoną przez Rosję wojną napastniczą przeciwko Ukrainie i jej wpływem na łańcuch dostaw produktów rybołówstwa i akwakultury, o której mowa w art. 68 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014.

Od 19 do 25 września 2023 r. podmioty z sektora akwakultury (podmioty składające sprawozdanie RRW-22) mogą składać wnioski o dofinansowanie na pokrycie dodatkowych kosztów, poniesionych w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi prowadzoną przez Rosję wojną napastniczą przeciwko Ukrainie i jej wpływem na łańcuch dostaw produktów rybołówstwa i akwakultury, o której mowa w art. 68 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz.U. 2023 r. poz. 1747) Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie jest jednostką potwierdzającą oświadczenie wnioskodawcy o wysokości rocznych przychodów z prowadzonej działalności, oznaczonej na podstawie sprawozdań statystycznych RRW-22 za lata 2019-2020 oraz za rok 2021 lub rok 2022 a także RRW-23 za rok 2021.

 

Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie „pomocy wojennej” zobowiązany jest do załączenia do wniosku o udzielenie pomocy następującego oświadczenia:

 

1)     w przypadku wnioskodawcy, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. b  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz.U. z 2023 r. poz. 1747). w zakresie zmienianego § 43i ust. 6 pkt 3 lit. c:

Oświadczenie wnioskodawcy o rocznym przychodzie netto z tytułu sprzedaży ryb, skorupiaków, mięczaków, materiału zarybieniowego, materiału obsadowego lub ikry przeznaczonej do konsumpcji lub ikry do celu dalszej hodowli, wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, uzyskanym z wykonywania działalności gospodarczej oznaczonej kodem PKD 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, ustalonym na podstawie:

 

– formularza statystycznego RRW-22 – zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli za 2021 r., potwierdzone przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy, albo

– formularza statystycznego RRW-22 – zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli za 2022 r., potwierdzone przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy – jeżeli wnioskodawca rozpoczął działalność produkcyjną w 2021 r. albo 2022 r., albo

– formularza statystycznego RRW-22 – zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli za lata 2019 i 2020, jako średnia z tych lat, potwierdzone przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy – jeżeli wnioskodawca osiągnął w 2021 r. przychody netto niższe co najmniej o 30% od średniej przychodów netto za lata 2019 i 2020;

 

2) w przypadku wnioskodawcy, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1747) w zakresie zmienianego § 43i ust. 6 pkt 4 lit. c:

 

Oświadczenie wnioskodawcy o powierzchni użytkowanych obwodów rybackich potwierdzone przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy w zakresie zgodności oświadczenia ze złożonym formularzem statystycznym RRW-23 – zestawienie dotyczące gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących za 2021 r. z adnotacją Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza - Państwowego Instytutu Badawczego, że podane wartości są zgodne z podanymi w formularzu RRW-23.