Przetargi

Zaproszenie do składania ofert w przetargu publicznym pisemnym na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu

Przetarg na usługi społeczne

Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.; dalej: uPzp) na „Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej i wynajem sali konferencyjnej podczas XXIV Krajowej Konferencji Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych”.

Zaproszenie do składania ofert w przetargu publicznym pisemnym na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu

Informacja o wyniku sondażu na zadanie pn.: "Dostawa aparatury laboratoryjnej do Instytutu Rybactwa Śródlądowego Olsztynie"

w ramach projektu pt.: „Wzmacnianie naturalnych populacji najcenniejszych ichtiotaksonów (w tym wędrownych ryb łososiowatych) w oparciu o przyjazne środowisku innowacyjne przedsięwzięcia w postaci nowatorskich technik wylęgarniczych, w tym urządzanie tarlisk, opracowanie pasz dla ryb przeznaczonych do zarybień wraz z oceną ich wpływu na zdrowotność i potencjał rozrodczy ryb oraz środowiskowy monitoring pod kątem rozwoju infrastruktury społeczno-gospodarczej regionu”

 W przeprowadzonych czynności dotyczących sondażu jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę Firmy:

Pliki do pobrania: 

Dostawa materiału zarybieniowego (certa) do miejsca wpuszczania w ramach realizacji zadania „Zarybianie polskich obszarów morskich w 2018 r.

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-5/2018. Dostawa materiału zarybieniowego  (certa) do miejsca wpuszczania w ramach realizacji zadania „Zarybianie polskich obszarów morskich w 2018 r. 

Liczba części 2. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na jedną część zamówienia.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa paszy tuczowej dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-4/2018. Dostawa paszy tuczowej dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach - Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza Olsztynie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa paszy narybkowej dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-2/2018. Dostawa paszy narybkowej dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach - Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza Olsztynie

Przetarg na usługi społeczne

Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.; dalej: uPzp) na „Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej i wynajem sali konferencyjnej podczas XXIII Krajowej Konferencji Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych”.