Przetargi

Dostawa sprzętu telemetrycznego do znakowania ryb dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

DYR.Zam.Publ.-4/2020 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu telemetrycznego do znakowania ryb dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie., zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do siwz) z kalkulacją ceny ofertowej (zał. nr 1a) oraz projektem umowy (zał. nr 4 do siwz).

Dostawa sprzętu telemetrycznego dotyczy projektu PO Węgorze

Zawarcie umowy ramowej na zarybienie polskich obszarów morskich zgodnie z ustalonym przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Planem zarybiania polskich obszarów morskich w roku 2020

W wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania zostanie zawarta umowa ramowa, na podstawie której zostaną zawarte umowy wykonawcze pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą wyłonionym w postępowaniu w celu zawarcia umowy ramowej zgodnie z art. 101a ust.1 pkt 1 ustawy Pzp. W dalszej części SIWZ Dostawca określany jest jako Wykonawca.

Wykonawcy mogą złożyć oferty częściowe maksymalnie na 20 części wymienionych w §4 ust. 1 SIWZ (art.36aa ust.5)

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu:

Przetarg na usługi społeczne

Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej i wynajem sali konferencyjnej oraz organizacja wycieczki tematycznej w celu przeprowadzenia konferencji „Wylęgarnia 2020” w ramach projektu, pn.: „Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych”. Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”.

Dostawa sprzętu telemetrycznego do znakowania ryb dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

DYR.Zam.Publ.-2/2020 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu telemetrycznego do znakowania ryb dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie., zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do siwz) z kalkulacją ceny ofertowej (zał. nr 1a, b) oraz projektem umowy (zał. nr 4 do siwz)

UWAGA : poprawione zostały nazwy części zamówień (również w załacznikach do SIWZ)

1)    Część 1 – dostawa sprzętu telemetrycznego na potrzeby projektu „Zarybianie Polskich Obszarów Morskich”.

Dostawa paszy dla ryb, dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskim)-Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza Olsztynie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paszy dla ryb, dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskim)-Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza Olsztynie., zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do siwz) z kalkulacją ceny ofertowej (zał. nr 1a,b) oraz projektem umowy (zał. nr 4 do siwz). Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwie części.

Przetarg nieograniczony - Dostawa nowej sprężarki dla ZRS w Żabieńcu – Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

DYR.Zam.Publ.-7/2019 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej sprężarki dla ZRS w Żabieńcu o parametrach technicznych: ciśnienie: minimum 8 / 10 / 15 bar, minimalna wydajność: 1,15 / 1,00 / 0,84 m^3/min, minimalna wydajność: 69 / 60 / 50,4 m^3/h, maksymalny poziom hałasu: 71 dB(A). termin składania ofert upływa 13.12.2019 o godzinie 10:00.

UWAGA - w wyniku zmian SIWZ został również zaktualizowany Zał.nr 1 - Formularz ofertowy

Przetarg nieograniczony - „Modernizacja kotłowni w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskie) - Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie”

Zapraszamy do składania ofert na roboty budowlane dotyczące przebudowy kotłowni w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa (woj. pomorskie) - termin składania ofert upływa 16.12.2019 o godzinie 10:00

Przetarg na usługi społeczne

Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na „Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej i wynajem sali konferencyjnej podczas XXV Krajowej Konferencji Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych”.

Dostawa nowych urządzeń w celu naprawy systemów hodowlanych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych urządzeń w celu naprawy systemów hodowlanych:

  • biofiltr ;
  • dolny zbiornik retencyjny;
  • filtr mechaniczny;
  • substrat

Dostawa materiału zarybieniowego

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Dostawa materiału zarybieniowego” do miejsca wpuszczania wskazane przez Zamawiającego w ramach realizacji zadania „Zarybianie polskich obszarów morskich w 2019 r.” oraz zarybień kompensacyjnych wynikających z decyzji RDOŚ w Szczecinie w związku z budową falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.