Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe: adiunkt (Olsztyn, warmińsko-mazurskie)

Do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowego Instytutu Badawczego w Olsztynie poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

Adiunkta

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Zakład Bioekonomiki Rybactwa/ Olsztyn

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy w Olsztynie jest jednostką naukowo-badawczą, od ponad 70 lat ściśle związaną w zakresie swoich kompetencji z rybacką gospodarką śródlądową. Wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa. Realizuje szereg projektów krajowych i międzynarodowych.

Zasadniczym celem badań Zakładu Bioekonomiki Rybactwa jest stała identyfikacja i monitorowanie najważniejszych czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój rybactwa w Polsce. Podstawą jego realizacji jest coroczna analiza informacji uzyskanych od reprezentatywnej próby podmiotów uprawnionych do rybackiego użytkowania jezior i największych zbiorników zaporowych w Polsce pod kątem wielkości odłowów ryb towarowych, wielkości, struktury i wartości zarybień, sytuacji ekonomiczno-finansowej, zatrudnienia oraz uwarunkowań prowadzenia gospodarki rybackiej w aspekcie utrzymania jego zrównoważonego rozwoju. W prowadzonych przez Zakład badaniach można wyodrębnić następujące podstawowe zadania: określenie wielkości i struktury odłowów gospodarczych, wielkości, struktury gatunkowej i sortymentowej oraz wartości zarybień, ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej gospodarstw rybackich, określenie wielkości presji i odłowów wędkarskich z jezior, rzek i zbiorników zaporowych, badanie cen ryb towarowych i materiału zarybieniowego, badania ważnych aspektów (np. paszowych) funkcjonowania i rozwoju zrównoważonej akwakultury.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Pracownik na tym stanowisku będzie odpowiedzialny za:  

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych,
 • udział w komercjalizacji wyników badań (np. opinie naukowe i eksperckie, wdrożenia),
 • opracowywanie wniosków grantowych oraz ubieganie się o środki budżetowe i pozabudżetowe na badania naukowe,
 • czynne uczestniczenie w pracach organizacyjnych Zakładu/Instytutu,
 • przestrzeganie regulaminu pracy i innych unormowań związanych z pracą, zawartych w aktach prawnych o charakterze ogólnym i wewnętrznym.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

Konieczne

 1. Stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w dziedzinie zootechnika i rybactwo lub ekonomia;
 2. Autorstwo lub współautorstwo co najmniej 10 recenzowanych artykułów naukowych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych (z IF) oraz w monografiach z zakresu rybactwa, ekonomiki rybackiej, zarządzania zasobami rybackimi i wodnymi;
 3. Kwalifikacje i doświadczanie z zakresu wyceny gospodarstw rybackich, jezior, stawów rybnych i innych obiektów rybackich;
 4. Doświadczenie w badaniach związanych z rybactwem, ekonomią, ekonomiką rybacką;
 5. Doświadczenie w zakresu analiz finansowych różnych form organizacyjnych gospodarstw rybackich;
 6. Znajomość podstawowych metod i parametrów w analizie sytuacji ekonomiczno-finansowej gospodarstw rybackich;
 7. Znajomość metod statystyki matematycznej w badaniach nad gospodarka rybacką, akwakulturą i jej efektywnością;
 8. Wystarczające opanowanie języka angielskiego w zakresie ichtiologii, gospodarki rybackiej, akwakultury i wędkarstwa;

Dodatkowe:

 • komunikatywność,
 • umiejętność i doświadczenie w pracy w zespole, w tym w kierowaniu zespołem,
 • biegła obsługa pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat. B.

 

Co oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w Instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym,
 • ciekawą i rozwijającą pracę w Instytucie o stabilnej pozycji naukowo-badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji,
 • stabilne środowisko pracy,
 • mieszkanie służbowe.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • C-V i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 • wykaz publikacji,
 • oświadczenia:

   - o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
   - że w razie wygrania konkursu Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza będzie jego podstawowym miejscem pracy,
   - o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do 30.04.2024 r.,
 • decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do Instytutu,
 • miejsce składania dokumentów:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
 - Państwowy Instytut Badawczy w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn
Dział Personalny
(z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Bioekonomiki Rybactwa)

 lub mailem e-mail: a.sadowska@infish.com.pl

 

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora IRS-PIB na podstawie obowiązującego regulaminu w składzie:

 - prof. dr hab. Jacek Wolnicki - Przewodniczący Komisji
 - prof. dr hab. Zdzisław Zakęś
 - dr hab. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke, profesor Instytutu  
 - dr inż. Marek Trella
 - dr inż. Andrzej Kapusta
 - mgr inż. Aneta Sadowska

 

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy w Olsztynie zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru lub konkursu bez wyłonienia kandydata.

Klauzula zgody kandydata do pracy

 

Wzór oświadczenia

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PRACY W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie – Państwowy Instytut Badawczy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ochroną danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

• Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie – Państwowy Instytut Badawczy.                                                        

 

…………………………………………………….

 (data i czytelny podpis kandydata)