PRACA: Specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych (Rutki, woj. pomorskie)

Do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza – Państwowego Instytutu Badawczego, poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

Specjalisty inżynieryjno-technicznego

Miejsce pracy: pomorskie / Zakład Hodowli Ryb Łososiowatych Rutki, Rutki 49, 83-330 Żukowo

 

Opis stanowiska

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką naukowo-badawczą, od ponad 70 lat ściśle związaną w zakresie swoich kompetencji z rybacką gospodarką śródlądową. Wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa. Realizuje szereg projektów krajowych i międzynarodowych.

Zakład Hodowli Ryb Łososiowatych prowadzi prace hodowlane i genetyczne na rybach łososiokształtnych mających na celu:

 • poprawę wartości użytkowej pstrągów tęczowych w celu zwiększenie tempa wzrostu i żywotności w warunkach intensywnego chowu;
 • manipulacje chromosomowe u ryb łososiowatych;
 • aktywną ochronę zagrożonych wyginięciem ryb łososiokształtnych poprzez wychów stad tarłowych charakteryzujących się naturalnym poziomem zmienności genetycznej;
 • dokonywanie oceny nowych typów urządzeń i technologii hodowli;
 • dokonywanie oceny wartości produkcyjnej nowych pasz dla ryb zimnolubnych;
 • zastosowanie i doskonalenie metod profilaktyki chorób ryb łososiowatych w praktyce hodowlanej.

 

Do głównych obowiązków będzie należało:  

 • udział w pracach organizowanych Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych związanych z pracami naukowymi w ramach tematu statutowego,
 • wypełnianie poleceń zleconych przez Kierownika, które w szerokim rozumieniu związane są z działalnością Zakładu, takich jak: rozród ryb, przygotowywanie ryb do doświadczeń, obsługa urządzeń hodowlach.
 • czynny udział w projektach prowadzonych przez Zakład,
 • obsługa systemu recyrkulacyjnego i stawów.

 

Wymagania:

 • doświadczenie przy rozmnażaniu ryb, prowadzeniu triploidyzacji oraz przy tarle,
 • znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu C1
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy, dyspozycyjność i zaangażowanie.

 

Oferujemy:

 • ciekawą i rozwijającą pracę w Państwowym Instytucie Badawczym o ugruntowanej pozycji naukowej,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość szybkiego zdobycia doświadczenia zawodowego,
 • przyjazną atmosferę pracy.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • C-V i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do 29 lutego 2024 r.
 • decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do Instytutu
 • miejsce składania dokumentów: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza - Państwowy Instytut Badawczy w Olsztynie ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn - Dział Personalny (z dopiskiem na kopercie: nabór na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego ZRW Rutki)

lub elektronicznie na adres a.sadowska@infish.com.pl

 Zatrudnienie jest przewidziane od 1 marca 2024 r.

 

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy w Olsztynie zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru lub konkursu bez wyłonienia kandydata.

Klauzula informacyjna RODO | Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (infish.com.pl)

 

 

Wzór oświadczenia

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PRACY W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza-Państwowy Instytut Badawczy  w Olsztynie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ochroną danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

• Oświadczam, iż zapoznałem / am się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

 

 

……………………………………………

(data i czytelny podpis kandydata)