PRACA: Specjalista inżynieryjno-techniczny (Zakład Akwakultury, Olsztyn, warmińsko-mazurskie)

Do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza – Państwowego Instytutu Badawczego, poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

Specjalisty inżynieryjno-technicznego

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Zakład Akwakultury, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10

 

Opis stanowiska

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką naukowo-badawczą, od ponad 70 lat ściśle związaną w zakresie swoich kompetencji z rybacką gospodarką śródlądową. Wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa. Realizuje szereg projektów krajowych i międzynarodowych.

Zakład Akwakultury prowadzi prace badawcze i wdrożeniowe mieszczące się w zakresie szeroko rozumianej akwakultury, mające na celu:

 • opracowanie biotechnik kontrolowanego rozrodu nowych dla intensywnej akwakultury gatunków ryb. Weryfikację jakości biologicznej produktów płciowych pozyskiwanych od tarlaków hodowlanych (efekt domestykacji), przetrzymywanych w zamkniętych obiegach wody (obiegi recyrkulacyjne - RAS);
 • pogłębianie wiedzy na temat uwarunkowań środowiskowych i technicznych determinujących efektywność podchowu larw, stadiów juwenalnych i tuczu ryb w RAS;
 • określenie wpływu suplementacji pasz dodatkami funkcjonalnymi na dobrostan ryb, w tym na jakość biologiczną materiału zarybieniowego produkowanego w obiektach intensywnej akwakultury;
 • analizowanie wpływu diety i warunków intensywnej hodowli na wskaźniki sensoryczne, organoleptyczne i dietetyczne mięsa ryb z intensywnej akwakultury;
 • opracowanie podstaw akwakultury zachowawczej, np. weryfikacja jakości biologicznej i przydatności materiału zarybieniowego wyprodukowanego w obiektach akwakultury do zarybień zbiorników naturalnych;
 • przetestowanie efektów znakowania ryb;
 • wdrażanie opracowanych metod (weryfikacja w skali technicznej);
 • upowszechnianie wyników badań poprzez organizacje konferencji, szkoleń, kursów.

 

Do głównych obowiązków będzie należało:  

 • udział w pracach Zakładu Akwakultury związanych z jego działalnością statutową;
 • wypełnianie poleceń zleconych przez Kierownika, które w szerokim rozumieniu związane są z działalnością Zakładu, takich jak np.: rozród ryb, przygotowywanie ryb do doświadczeń, obsługa urządzeń hodowlanych;
 • czynny udział w projektach badawczych i wdrożeniowych prowadzonych przez Zakład;
 • obsługa systemów recyrkulacyjnych będących w dyspozycji Zakładu.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (kierunek – rybactwo; ukończone studia drugiego stopnia);
 • doświadczenie w pracach związanych z produkcją ryb (kontrolowany rozród, podchów, stosowanie zabiegów manipulacyjnych, itp.);
 • doświadczenie w obsłudze systemów recyrkulacyjnych (RAS);
 • znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (na poziomie  B1);
 • prawo jazdy kategorii B;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dobra organizacja pracy, dyspozycyjność i zaangażowanie.

 

Oferujemy:

 • ciekawą i rozwijającą pracę w Państwowym Instytucie Badawczym o ugruntowanej pozycji naukowej,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość szybkiego zdobycia doświadczenia zawodowego,
 • przyjazną atmosferę pracy.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do 20 marca 2024 r.
 • decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do Instytutu
 • miejsce składania dokumentów: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza - Państwowy Instytut Badawczy w Olsztynie ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn - Dział Personalny (z dopiskiem na kopercie: nabór na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego ZA IRS-PIB w Olsztynie)

lub elektronicznie na adres a.sadowska@infish.com.pl

 Zatrudnienie jest przewidziane od 1 kwietnia 2024 r.

 

 

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy w Olsztynie zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru lub konkursu bez wyłonienia kandydata.

 

Klauzula informacyjna RODO | Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (infish.com.pl)

 

 

Wzór oświadczenia

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PRACY W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ochroną danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

• Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie                                                          

                                                                              

 

……………………………………………

(data i czytelny podpis kandydata)