PRACA: Specjalista inżynieryjno-techniczny - Ichtiolog (Pieczarki, warmińsko-mazurskie)

Do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowego Instytutu Badawczego w Olsztynie poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

Specjalisty inżynieryjno-technicznego - ICHTIOLOGA

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych /Pieczarki

 

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy w Olsztynie jest jednostką naukowo-badawczą, od ponad 70 lat ściśle związaną w zakresie swoich kompetencji z rybacką gospodarką śródlądową. Wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa. Realizuje szereg projektów krajowych i międzynarodowych.

Zasadniczym celem badań Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych jest prowadzenie badań naukowo- badawczych związanych z doskonaleniem rozrodu i podchowu różnych gatunków ryb w systemach RAS. W prowadzonych przez Zakład badaniach można wyodrębnić następujące podstawowe zadania: doskonalenie metod sztucznego rozrodu (tarło pozasezonowe i w naturalnym terminie) ryb jesiotrowatych i drapieżnych, opracowywanie technik chowu materiału zarybieniowego (ryb drapieżnych) i ich weryfikacja w skali technicznej. W Zakładzie utrzymywane są również stada tarłowe cennych gatunków ryb w warunkach kontrolowanych (jesiotra ostronosego, suma, sandacza).

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Pracownik na tym stanowisku będzie odpowiedzialny za:  

 • prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej,
 • sprzedaż ryb i materiału zarybieniowego,
 • monitoring i utrzymywanie sprawności systemów RAS oraz żyjących w nich ryb,
 • monitoring i utrzymywanie sprawności stawów ziemnych i betonowych oraz żyjących w nich ryb,
 • przygotowanie zebranych danych do analiz,
 • prace laboratoryjne związane z poborem prób i materiałów do badań,
 • obsługa sprzętu badawczego,
 • udział w projektach realizowanych przez Zakład,
 • udział w przygotowaniu publikacji naukowych.

 

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, rybackiego,
 • znajomości problematyki w zakresie rybactwa śródlądowego oraz rozrodu i hodowli ryb słodkowodnych,
 • doświadczenia w pracy z żywymi rybami,
 • znajomości zagadnień działania obiegów zamkniętych (RAS),
 • znajomości Ustawy o rybactwie śródlądowym i ustawy Prawo wodne,
 • mile widziane będzie doświadczenie zawodowe w zakresie hodowli ryb jesiotrowatych,
 • dyspozycyjności i zaangażowania,
 • znajomości obsługi pakietu MS Office,
 • dobrej organizacja pracy i umiejętności pracy w zespole,
 • prawa jazdy kat. B,
 • znajomości języka nowożytnego (np. angielski, rosyjski, niemiecki).

 

Co oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w Instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym,
 • ciekawą i rozwijającą pracę w Instytucie o stabilnej pozycji naukowo-badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji, uzyskania tytułu doktora,
 • stabilne środowisko pracy,
 • mieszkanie służbowe.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • C-V i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do 30.04.2024 r.,
 • decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do Instytutu,
 • miejsce składania dokumentów:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
 - Państwowy Instytut Badawczy w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn
Dział Personalny
(z dopiskiem na kopercie: nabór na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego ICHTIOLOGA w ZHRJ w Pieczarkach)

lub mailem e-mail: a.sadowska@infish.com.pl

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy w Olsztynie zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru lub konkursu bez wyłonienia kandydata.

 

Klauzula zgody kandydata do pracy

 

Wzór oświadczenia

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PRACY W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie – Państwowy Instytut Badawczy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ochroną danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

• Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie – Państwowy Instytut Badawczy.                                                        

 

…………………………………………………….

 (data i czytelny podpis kandydata)